None
Bakgrunnsfoto: Agder Energi Nett    

Rett til avlesning og rett til å ta gebyr

av Knut Lockert
25. august 2020
I forbindelse med nettselskapenes pålagte ansvar for å bytte ut elektrisitetsmålere har det vært noe uro rundt adgangen til måleren og størrelsen på gebyret nettselskapene tar, dersom måler med kommunikasjonsenhet ikke er blitt montert hos kunden. Nå ryddes det i dette fra RME´s side. Det liker vi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Adgang til måleren

Adgangen til måleren reguleres i dag både i avregningsforskriften og i de standardavtalene som finnes mellom kundene og nettselskapene. Nettselskapene har ansvaret for alle målere og målerverdier i sitt konsesjonsområde og de har derigjennom ansvaret for å skifte ut og vedlikeholde målerne. Likevel har det tidvis vært diskusjoner der nettselskapenes vei inn til måleenheten har vært bestridt.  

Nå foreslår RME å sette inn et nytt annet ledd i § 3-1 som gjør det klart at sluttbruker plikter å gi nettselskapet adgang til elektrisitetsmåleren. For som RME skriver i høringen; «RME har fått innspill om at nettselskapene i noen tilfeller likevel blir nektet adgang til elektrisitetsmåleren og at plikten sluttbrukeren har til å gi nettselskapet adgang til måleren, bør følge tydelig av forskriften». Vi er derfor glad for at RME presiserer hjemmelsgrunnlaget på den måten for å bidra til at spørsmålet om grunnlaget for tilgangen til måleren ikke på noe måte kan bestrides fremover. Nettselskapene er pålagt å skifte målerne og da bør regelverket være soleklart.

Størrelsen på gebyret

Noe av fordelen med ny måler er jo som kjent at disse har automatisk avlesning. Manuell avlesning blir med disse nye målerne historie, med mindre det er et forhold hos kunden som gjør at kommunikasjonsenheten i måleren ikke blir byttet. Her vil det fortsatt være nødvendig med manuell avlesning og nettselskapet har ansvar for at avlesningen er korrekt.

Når det gjelder størrelsen på gebyret foreslår RME i forskriftsutkastet et årlig gebyr på 1500 kroner. Vi følger RME i et ønske om en standard tilnærming, da dette gir mindre og påfølgende lavere kostnader. Men vi mener at beløpet er satt for lavt.  1500 kroner gjenspeiler ikke kostandene til selskapene med manuell avlesning. I praksis må de ut årlig for å avlese disse målerne og kostnadene bør settes høyere. Selskapene har så langt dokumentert kostnader på 3-4000 kroner ved slike jobber. Kostnader i den størrelsesorden har også blitt akseptert av rettsvesenet som nødvendige kostnader der hvor dette har blitt prøvd. Settes beløpet for lavt er det selskapenes øvrige kunder som må betale for pengene som ikke kommer inn via et for lavt gebyr, og det bør kundene naturligvis slippe.

Regelverkets styrkes

Det verserer saker for domstolene i disse dager og RME er nå ute med forskrifter som skal bidra til at det ryddes i materien rundt adgang til målere og størrelsen på gebyret. Det betyr at tiden for å lure på hva som er gjeldende regelverk er snart over. Det er på tide og det er et gode for alle – nettselskapene og for kundene.

 

25. august 2020