None
Nettleie

På tide å få spørsmålet om likere nettleie ut av koronadvalen

av Knut Lockert
27. april 2020
Norge er forsiktig i ferd med å komme seg ut av koronadvalen, og det er på tide å ta tak i sakene som preget debatten før pandemien kom til Norge. Likere nettleie står for tur og saken er ikke blitt mindre viktig eller mindre aktuell i denne perioden. Kjør på med en brukerfinansiert ordning som monner, sier vi i Distriktsenergi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Etter planen skal likere nettleie fremmes i løpet av våren eller som det sto i sist statsbudsjett:

 «Det vises til Stortingets anmodningsvedtak fra desember 2018 og til Granavolden-plattformen der det er varslet at regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte våren 2020.».

Distriktsenergi har tatt kontakt med rette vedkommende i OED, som ikke ville si noe om de planlegger å gjennomføre arbeidet mht likere nettleie i løpet av våren som forutsatt i statsbudsjettet eller om koronasituasjonen har medført endringer i disse planene. Fra vår side betyr det at vi forholder seg til at OED gjør jobben som forutsatt, dvs i løpet av denne våren.

Likere nettleie er lett å få til om politikerne vil

Begrunnelsen for vår streben etter en likere og mer rettferdig nettleie legger vi til grunn er kjent, men hvor enkelt dette er å gjennomføre og hvor lite det koster, dersom det er politisk vilje til å dra til litt, det kan ikke sies ofte nok.

RME foreslår selv i sin anbefaling til OED en brukerfinansiert ordning, som et av to alternativer. En brukerfinansiert ordning innebærer at utjevningen vil bli betalt av landets nettkunder, og på den måten slipper man en kamp gjennom de årlige forhandlinger i statsbudsjettet. Dersom alle landets nettkunder legger ca. 150 kroner på bordet i løpet av året vil ingen nettkunde i Norge betale mer enn ca. 31 øre/kWh i nettleie eks avgifter. I dag er spennet på nettleien mellom ca. 21 øre til 50 øre. Merk at de som i dag har lavere nettleie enn 31 øre/kWh fortsatt skal ha dette.

Med ca. 150 kroner pr husstand legger vi ca. 600 millioner til omfordeling av nettleien. Det er for ingen ting å regne tatt i betraktning at inntektsrammene som tas inn gjennom året eksklusive Statnett er på vel 19 milliarder kroner. Og legger vi inn avgiftene som også tas inn over nettleien er bare elavgiften en inntekt for staten på vel 11 milliarder i året. I det perspektivet er 600 millioner kroner et lite beløp å regne. Dette betyr en dramatisk forbedring av nettkostnadene i deler av distrikts-Norge uten at det betyr nevneverdig økning av nettleien for andre.

De fleste av landets nettselskaper ønsker seg likere nettleie på vegne av kundene

Når man kjenner motstanden mot likere nettleie, i en mindre del av bransjen vel og merke, så vet vi jo at dette henger sammen med vikarierende argumenter i retning av at enkelte ønsker seg en sentralisering og et færre antall selskaper. Langt flere enn halvparten av landets nettselskaper har som kjent undertegnet et opprop der en ber om likere nettleie i Norge. For egen del synes jeg det er litt smålig at noen nettselskaper ikke kan unne andres kunder en betydelig reduksjon i nettleien uten at det betyr nær sagt noe som helst for egne kunder. Husk også at beløpet som blir valgt, og det vi foreslår til 600 millioner kroner, vil gå rett til reduksjon av nettleien og kan ikke benyttes til noe annet.

Likere nettleie påvirker ikke selskapenes effektivitet

Vi ha også hørt av motstanderne mot likere nettleie at dette kan bety mindre effektive nettselskaper. Det gjør det selvfølgelig ikke. Det er andre faktorer som styrer selskapenes effektivitet der RMEs rammeregulering og effektivitetsberegninger, står i en særklasse. Og vi vet også at det er effektive selskaper med høy nettleie og ineffektive selskaper med lav nettleie. Helt åpenbart da det er antall kunder som avgjør størrelsen på nettleien, samt topografi, vær og klimamessige forhold. AFRY Management Consulting er da også like klare i sitt notat av 10 mars 2020 om dette. «Hvilke faktorer er retningsgivende for et nettselskaps effektivitet». Notatet er klart på at det er ikke noen direkte sammenheng mellom en utjevning av nettleien og selskapenes streben etter å jobbe effektivt. Punktum.

Spørsmålet om likere nettleie går ikke over

Nå må det leveres fra politisk hold i denne føljetongen om likere nettleie. Skal saken parkeres for en stund, må ordningen gjøres brukerfinansiert og det må være ordning som monner og dermed utgjør en forskjell. Noe annet vil være flisespikkeri og innebære at spørsmålet om likere nettleie fortsatt vil stå på den politiske agenda fremover.

Denne kronikken ble først publisert i Europower Energi den 23. april 2020.

 

 

27. april 2020