None
Nettleie

Likere nettleie – og effektivitet

av Knut Lockert
22. april 2020
Det har satt seg en ubegrunnet påstand i flere miljøer om at dersom man innfører likere nettleie i Norge vil dette kunne svekke insentivene til å drive effektivt. Slik er det selvfølgelig ikke. Nå har Distriktsenergi fått Afry Management Consulting til å gå gjennom regelverket og redegjøre for hvilke faktorer som påvirker selskapenes effektivitet. Likere nettleie er ikke ett av disse punktene.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er gjerne de som ikke ønsker likere nettleie som påstår at nettselskaper kan bli mindre effektive dersom vi får likere nettleie i Norge. Motivasjonen synes å henge sammen med et ønske om en sentralisering og større nettselskaper i Norge.

Inntektsrammemodellen gir avgjørende føringer på selskapenes opptreden med henhold til effektivitet

Notatet fra Afry som redegjør for de faktorer som påvirker selskapenes effektivitet kan man lese i sin helhet her. I sin tilnærming tar Afry tak i det åpenbare, nemlig inntektsrammemodellen som regulerer alle nettselskapene økonomisk. Afry skriver «Formålet er å premiere selskaper som allerede er kostnadseffektive, og gi selskaper som er mindre effektive insentiver til å bli mer kostnadseffektive». Det påpekes at for å kunne drive med et passende overskudd må man være effektive. «En passende effektivitet er således nødvendig for å ha overskudd, og dermed evne til å finansiere nødvendige reinvesteringer/nye investeringer eller betale utbytte til eierne».

Ineffektive selskaper er ikke bærekraftige på sikt

Afry er også krystallklare på at ineffektive selskaper ikke er bærekraftige på sikt, enten de har høy eller lav nettleie. Selskapene kan således ikke tillate seg å være ineffektive over tid dersom de vil bestå.

Afry påpeker også at det er ineffektive selskaper i dag med lav nettleie og effektive selskaper med høy nettleie. Det skyldes først og fremst at prisen på nettleien til kunden er avhengig av hvor mange kunder det er å dele på regningen, samt forskjeller i topografi og klima. 

For egen del er det fristende å påpeke at dersom det var slik at selskaper mister motivasjonen til å drive effektivt fordi de har lavere nettleie enn snittet, så ville jo selskapene med lavere nettleie enn snittet, lent seg tilbake og slappet av med egen effektivitet. Vi vet alle at slik er det ikke. Påstanden er naturligvis meningsløs.

Afry konkluderer med det åpenbare

Afry avslutter sitt notat med å understreke at «størrelsen på nettleien i dag vil ikke medføre at ineffektive nettselskaper avstår fra å styrke selskapets kostnadseffektivitet». 

Mer om hva Afry vektlegger som retningsgivende for at et nettselskap skal drive så effektivt som mulig

Gitt dagens reguleringsregime er det noen momenter som er særlig retningsgivende for at et nettselskap skal drive så effektivt som mulig. Noen utvalgte momenter er:

  • Reguleringsmodellens oppbygning og struktur, hvor selskaper som løser sine oppgaver til en lavere pris enn snittet i bransjen vil oppnå bedre avkastning enn andre selskaper. Dette gir sterke føringer for hvordan det skal investeres, og insentivene til å drifte kostnadseffektivt er styrket over tid, blant annet med mindre slakk i modellen. Fra og med 2023 vil insentivene ytterligere styrkes når kostnadsnormen vektes med 70% fremfor dagens 60%. Her vil kostnadsnormene vektes i større grad enn i dag, og selskapene med effektivitet under 100% vil få lavere inntektsramme.
  • Spesifikke insentivordninger i modellen slik som KILE-ordningen gir insentiver til å vurdere tiltak som reduserer nettselskapets kostnader til KILE, eksempelvis ved å kable nettet i større grad, til et visst punkt. Dersom kostnadsøkningen er større en besparelsen i KILE-kostnader over tid, vil selskapets effektivitet gå ned.
  • Myndighetene og NVE har rettet et stadig sterkere fokus mot uavhengighet mellom monopolvirksomhet- og øvrig virksomhet blant selskaper, som øker kostnadene for en rekke nettselskaper.
  • Nettselskapets leveringsplikt og tilknytningsplikt vil påvirke kostnadsutviklingen i selskapet. Eksempelvis vil en kunde kunne utløse investeringer som svekker (eller styrker) nettselskapet i reguleringsmodellen.
  • Utover dette må nettselskapene løpende vurdere sine plikter, inntektsrammemodellen (og eventuelle tilpasninger og optimering av denne), finansieringsbehov vis-a-vis banker og strategiske konsekvenser på både lang- og kort sikt.

Fra Distriktsenergis side er vår intensjon med å legge fram dette notatet fra Afry at vi kan konsentrere oss om utjevningsordningen, omfanget av denne og finansieringsformen videre og ikke la vikarierende argumenter stå i veien for en viktig og rettferdig utjevning av nettleien i Norge.

Les hele notatet fra Afry som redegjør for de faktorer som påvirker selskapenes effektivitet her.

 

22. april 2020