None
Tegning: Alf Ivar Bruseth    

Koronaviruset låser samfunnet

av Knut Lockert
25. mars 2020
Koranaviruset treffer oss med stor kraft i disse dager. Med et næringsliv delvis satt ut av spill og en arbeidsløshet større enn noen gang siden krigen, utfordres også nå kraftbransjen. Ikke bare skal beredskapen til vår samfunnskritiske virksomhet opprettholdes, men vi opplever også i økende grad kunder som får betalingsproblemer. Det må handles og det må handles nå.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Beredskapen

Når det gjelder selskapenes håndtering av mannskap og beredskap, opplever vi stor handlekraft og god kontroll på situasjonen. Tiltakene satt i verk i selskapene er også svært like og de handler i praksis mye om å foreta alle nødvendige tiltak for å holde ansatte så langt mulig friske.

Betalingsutfordringer

Når det gjelder kundenes betalingsproblemer, møter selskapene dette noe forskjellig. Men vi ser gjennomgående at selskapene vegrer seg for å benytte en rettmessig stengerett i denne situasjonen. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er likevel et behov for å sikre utestående fordringer så godt det lar seg gjøre, både for nettselskap og kraftomsetter.

Redusert nettleie?

Noen selskaper har valgt å redusere nettleien midlertidig og Distriktsenergi har fått en rekke henvendelser om dette. Hva mener vi? Vårt svar på dette er at selskapene selv må vurdere en eventuell midlertidig reduksjon av nettleien ut i fra egen situasjon og eventuelle lokale behov. Noen selskaper har merinntekt og kan velge å tilbakeføre denne i et annet tempo enn hva som var planlagt. Andre selskaper har ikke merinntekt og kan gjennom en reduksjon av nettleien selv få likviditetsutfordringer på kort sikt. Uansett er det jo slik at en reduksjon av nettleien handler om hvilket tidspunkt kundene skal betale nettleien, ikke om at de slipper å betale nettleien eller ikke. Men igjen denne vurderingen må det være opp til hvert enkelt selskap å ta.

Distriktsenergis rolle

Foreløpig har vi definert vår rolle slik at vi jobber det vi kan inn mot myndighetene i denne situasjonen, for derigjennom å sikre at selskapene ikke trenger å benytte stengeretten, ved at kunden settes i stand til å gjøre opp for seg. Det er som politikerne gjentar, særdeles viktig at vi har næringslivet så langt mulig intakt, og klar for innsats, også etter at koronapandemien roer seg.

Derfor har vi i første omgang dyttet på Finansdepartementet med alternative løsninger sammen med Energi Norge, og deretter oversendt en noe utvidet versjon av de samme tilnærmingene til OED og en rekke politikere, slik at bransjens behov er med når regjeringen kommer med sine tiltakspakker. Her har vi også El og It med på laget.

Det er særlig tre forhold vi nevner:

  • Det må bringes klarhet i hvem som får tilgang til regjeringens tiltakspakke på 50 pluss 50 milliarder. Så langt vegrer bankene seg for å betale disse midlene ut, da det synes uklart hvem som rettmessig får tilgang til disse pengene. Løs det nå.
  • Tidsbestemte statlige garantier for å sikre fortsatt strømforsyning til kunder med utestående betaling. Dette forslaget ble brakt på banen av KS bedrift, og vi stiller oss bak dette.
  • En avart av en garantiordning er Danmarks tilnærming, som går rett inn og betaler deler av næringslivets regninger opp til 75%. Den type tilnærming gjennom en form for kontaktstøtte ser vi også diskuteres på Stortinget og er etter Distriktsenergis oppfatning en god ordning. 
  • Midlertidig fjerning av elavgiften

Vi fortsetter å gjøre det som står i vår makt for å bidra til at det nå kommer løsninger fra politisk hold som treffer de av våre kunder som er satt sjakk matt som følge av koronaviruset.

Les brevet med innspill til tiltak som Distriktsenergi, Energi Norge og El og IT sendte til  Olje- og energiminister Tina Bru i går.

25. mars 2020