None
Distriktsenergi og Energi Norge har sendt avgårde en hilsen til finansminister Jan Tore Sanner der de foreslår tre helt konkrete korona-tiltak og ber om at det settes fart på gjennomføringen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen    

Innspill til Finansministeren om korona-tiltak

av Knut Lockert
20. mars 2020
I en kritisk fase for norsk næringsliv, der mange av kundene til nettselskapene og kraftomsettere har fått umiddelbare likviditetsproblemer, er det viktig at myndighetene setter i verk gode tiltak og at det er mulig å anvende disse så raskt som mulig.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I den anledning har Distriktsenergi og Energi Norge i dag sendt avgårde en hilsen til finansminister Jan Tore Sanner der vi foreslår tre helt konkrete tiltak og ber om at det settes fart på gjennomføringen.

  1. Strømregningen er i all hovedsak delt opp i tre deler.  Det er nettleien, det er kraften og det er offentlige avgifter. Elavgiften alene gir ca. 11. milliarder i inntekter til staten, i tillegg kommer moms og Enova-avgiften. El-avgiften utgjør for det første en betydelig andel av den totale regningen for sluttkunden. I tillegg er det en utgift kraftbransjen i tilfeller av manglende betaling vil måtte forskuttere for kundene, noe som vil forsterke likviditetsproblematikken i denne delen av kjeden. En midlertidig fjerning av avgiften i den kritiske fasen vi er i nå vil med riktig innretning kunne være et treffsikkert tiltak for å redusere den økonomiske byrden for både husholdninger og de fleste næringskunder, og ikke minst redusere sjansene for at fornybarbransjen i neste omgang får betydelige likviditetsutfordringer dersom kundene ikke betaler. Avgiften bør i første omgang fjernes for en periode på 3 måneder. 
  2. Vi opplever at det ikke er brakt klarhet i hvilke bedrifter og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å få tilgang til midlene (krisepakken) som regjeringen har lagt på bordet gjennom 50 pluss 50 milliarder. Det er svært viktig at dette klargjøres fort, slik at midlene kan gjøre det de var tiltenkt, nemlig å hjelpe utsatt næringsliv i denne særs spesielle og krevende situasjonen.  
  3. Tidsbestemte statlige garantier for å sikre fortsatt strømforsyning til kunder med utestående betaling: Vi viser i den forbindelse til innspill fra KS Bedrift 19. mars; "En slik ordning vil i sin enkleste form være en statlig garanti for utestående betaling for energi og nettleie som oppstår på grunn av koronasituasjonen. Det er viktig å påpeke at denne tidsbegrensede ordningen kan rettes spesifikt inn mot de kundegruppene vi vet har/får helt midlertidige problemer pga "yrkesforbud", bortfall av kundegrunnlag, at de som privatkunder er permittert mm."
     
20. mars 2020