Distriktsenergi-TV

NVE foreslår effekttariffer og får støtte av Distriktsenergi

NVE-sjef Kjetil Lund la i dag fram forslaget til nytt prissystem for nettleien. Nettselskapene får mulighet til å velge mellom tre modeller. Systemet skal innføres innen utgangen av 2027. – Vi støtter omleggingen av nettleien, og mener dette blir bra både for nettkundene og nettselskapene, sier Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) nye prissystem for nettleien innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de bruker.

Det fortalte NVE-sjef Kjetil Lund på en tettpakket pressekonferanse i dag. NVE vil utnytte kraftnettet bedre og foreslår høyere nettleie for kunder som bruker mye strøm i perioder hvor nettet er sterkt belastet som om morgenen og ettermiddagen.

-Forslaget til endringer i nettleien vil prismessig gi beskjedne endringer for de fleste kundene, sier Lund, som forteller at NVE foreslår at endringene blir innført gradvis over 5 år for å sikre at nettselskapene og kundene får god tid til å omstille seg til ny nettleiestruktur. NVE sine regnemodeller viser at svært få kunder vil oppleve endringer i nettleien på mer enn 10 prosent som følge av at nettariffer innføres.

Du kan lese NVEs høringsforslag her 

Forslagene ble lagt ut på høring i dag, og høringsfristen er 4. mai.

Slik kan nettselskapene utforme nettleien i fremtiden

Lund sier at høringsdokumentet gir overordnede prinsipper for utforming av nettleien. - På samme måte som i dag, er det deretter opp til det enkelte nettselskap å beslutte sin modell, sier han. I praksis innebærer forslaget at nettselskapet kan velge mellom tre modeller:

  • Målt effekt

Kunden betaler for den høyeste daglige forbrukstoppen (døgnmaks). 

  • Abonnert effekt

Kunden betaler for den nettkapasiteten kunden normalt bruker. Når kunden bruker mer kapasitet enn dette, betaler han noe ekstra. Dette var modellen som NVE sendte på høring i 2017 og som møtte så stor motbør at NVE valgte å trekke det.

  • Sikringsdifferensiert nettleie

Kunden betaler ut ifra hvor stort forbruk kunden kan ha på en gang, det vil si basert på hvilken sikringsstørrelse han har.

Effektforbruket vil øke kraftig

 - Hvorfor vil dere innføre effekttariffer?

- Nettkundene  betaler hvert år 27 milliarder kroner i nettleie- og kostnadene kommer til å øke i årene fremover.  Det skyldes først og fremst at vi skal bruke strømnettet mer til å kutte klimautslippene. Strømforbruket vil derfor øke kraftig, men effektforbruket kommet til å øke enda mer.  Det skyldes særlig økt hurtiglading av busser og biler og ferger. Det er en god og villet utvikling at effektforbruket går opp, men det setter samtidig kraftnettet vårt over et større press, sier Lund.

Han forteller distriktsenergi.no at forslaget om effekttariffer skal sikre at nettet utnyttes smartere slik at investeringsbehovene i nytt nett og nettleieveksten dempes. 

-Om vi klarer å overføre lett flyttbart forbruk fra tiden der det er effekt-topper så gjør vi noe klokt slik at for eksempel elbillading ikke skjer om ettermiddagen men om natta og at varmtvannsberederen slår seg ned når vi går å jobb. Det er ganske små grep som skal til hos husholdningene som gjøre at forbrukerne og vi som samfunn kan spare store utgifter, sier Lund.  Teknologien for smart styring blir stadig bedre og billigere, forklarer Lund.

Distriktsenergi støtter omleggingen av nettleien

-Distriktsenergi deler RME sin oppfatning om at effektprising kan gi en bedre utnyttelse av nettet enn dagens tariffordning og at effektprising kan begrense den forventede økningen i nettleie og gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene i nettet enn i dag. Det sier Knut Lockert, som er daglig leder i Distriktsenergi. 

Effektprising handler om at alle ikke belaster nettet samtidig, og Distriktsenergi og Energi Norge gikk sammen om en kronikk i høst der vi blant annet skrev dette som begrunnelse for innføring av effekttariffer. I denne kronikken sier de to organisasjonene at hvis alle skal hurtiglade elbilen samtidig, får vi imidlertid trøbbel med kapasiteten i strømnettet vårt. Den smarteste løsningen er å fordele forbruket på flere av døgnets timer. Det kan de fleste ladere gjøre automatisk. Da unngår vi kostbare investeringer i strømnettet som forbrukerne må betale for. Det blir litt som med veiene våre: Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna et par timer rushtrafikk, hvis man kan fordele trafikken bedre utover dagen. Det kan vi med strømforbruket.

-Hvorvidt RMEs forslag er den salomoniske løsningen for en best mulig ordning for å redusere toppbelastningen i nettet, skal vi svare på i høringsrunden etter en gjennomgang med våre medlemmer. Umiddelbart tror vi det er lurt å legge en overgangsordning på frem år fra 2022.   Vi tror også at det er hensiktsmessig at RME er såpass fleksible i sine forslag til innføringen av effekttariffer.  Vi lover å komme med våre merknader innen utløpet av høringsfristen satt til 3 måneder, sier Lockert. 

05. februar 2020