None
Nå er det opp til Tina Bru og politikerne for øvrig å velge omfang av utjevningsordningen og finansieringsformen på denne. Foto: Kjetil Ree [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]    

Oppsummering fra høring om likere nettleie er oversendt fra NVE til OED og Tina Bru

av Knut Lockert
04. februar 2020
Nå har NVE sagt sitt og har oversendt til OED oppsummeringen fra høringen om likere nettleie. Nå er det opp til Tina Bru og politikerne for øvrig å velge omfang av utjevningsordningen og finansieringsformen på denne. Velg rett sier Distriktsenergi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

NVE tilrår

NVEs innstilling til valg av løsning for å utjevne forskjellene i nettleien er den samme som før høringsrunden. NVE anbefaler en tilskuddsordning for å redusere nettleien for de kundene som har høyest nettleie. NVE skriver at kostnadseffektiviteten må opprettholdes i størst mulig grad og at ordningen kan finansieres over statsbudsjettet eller brukerfinansieres. 

Slik Distriktsenergi vurderer dette, er denne innstillingen fra NVE en særs åpen tilnærming til politikerne og langt på vei en invitt til å gjøre nær sagt hva de vil.

Distriktsenergi foreslår 

Distriktsenergi har vært en pådriver og har også utarbeidet en alternativ modell for utjevning av nettleien. En spenstig modell der størrelsen på nettleien er avhengig av hvor effektivt nettselskapet drives og en modell som ville gitt en reell omfordeling av nettleien i Norge. En litt for spenstig tilnærming for NVE med andre ord. Underlig nok, all den stund det er Distriktsenergimodellen som virkelig kaster alle nettselskapene til ulvene og tar på alvor en sammenheng mellom effektivitet i selskapet og størrelsen på tariffen. Hvilket dagens modell i svært begrenset grad gjør. 

Politikerne bestemmer

Likevel, som vi tidligere har sagt er vår umiddelbare tilnærming til NVEs anbefalinger helt avhengig av hvordan politikerne velger å følge opp denne saken. NVEs anbefalinger er åpne og forsiktige. De lar det følgelig være opp til politikerne å velge både finansieringsformen og omfanget av utjevning. 

Les hele Høringssvaret fra Distriktsenergitil RME´s høringsdokument- utredning av virkemidler for utjevning av nettleie her.

120 kroner pr husstand i året gjør en reell forskjell

Med en utjevningsordning tilsvarende 500 millioner kroner, ca. 120 kr pr husstand pr. år (ekskl. mva) for en husholdning med 20 000 kWh i forbruk, får vi en reell utjevning, en utjevning der kundene betaler en tariff i dag begrenset oppad til ca. 30 øre kWh. Dette er en betydelig og riktig endring i favør av kundene i områder med utsatt topografi og relativt sett få kunder å fordele nettleien på. 500 millioner kroner tilsvarer vel 2,6 % av de samlede inntektsrammer selskapene fakturerer nettkundene, som er på vel 19 milliarder kroner årlig eks Statnetts inntektsramme. 

Tilskuddet må tas inn over tariffen og ikke gjøres avhengig av årlige statsbudsjettsforhandlinger

Syretesten på om man virkelig ønsker en utjevningsordning eller ikke vil fort handle om hvordan pengene til utjevning skal innhentes. Fra Distriktsenergis side er vi soleklare på at de årlige forhandlinger rundt statsbudsjettet ikke er stedet å hente pengene til tilskuddsordningen. Da er vi overbevist om at ordningen over tid vil bli borte i kampen om midlene til all verdens gode ordninger. Dette er den samme tilnærmingen bransjen har hatt i spørsmålet rundt kraftskatten. Vi stoler ikke på at pengene går tilbake til kommunene over tid, dersom staten og finansdepartementet får kloa i disse og midlene skal settes opp mot andre gode formål.

Vi påpeker også at Inntektsrammene vil variere over tid. Derfor bør det vurderes om tariffpotten bør være basert på en andel av bransjens inntektsramme (eksempelvis 3 % av bransjens samlede tillatte inntekt, eksklusive Statnett), at ingen skal betale mer enn 25 % over gjennomsnittlig nettkostnad per kWh, eller et fast beløp. 

«Dette går ikke over»

I Distriktsenergi er spørsmålet om likere nettleie en prioritert sak.  Vi forventer en politisk behandling før sommerferien og vi vil følge denne tett hele veien.  I den anledning er det greit å minne om det de fleste har skjønt nå – nemlig at denne saken går ikke over før det foreligger en reell utjevning. 

Les hele oppsummeringen på NVE sine sider her.

04. februar 2020