None
Fra venstre: Per Conradi Andersen, Helle H. Grønli, Edna Grepperud, Morten Sundt, Henrik Bjørnebye og Sunniva Mariero Leknes.    

Energiklagenemda formelt i gang – men fortsatt uten saker

av Knut Lockert
03. februar 2020
Energiklagenemda er et barn av EUs tredje energimarkedspakke. Nemda var formelt i gang fra 1.11.2019, men foreløpig venter Energiklagenemda og leder Per Conradi Andersen på første saken. Han uttaler at nemda er spente både på antall saker, kompleksitet og ikke minst på hvilke saker som vil finne veien til Bergen og Energiklagenemda. Tipset går på at det blir saker rundt AMS- utfordringer som kommer til å stå først i køen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett 1. november 2019. Her gjelder krav om at reguleringsmyndigheten, innenfor rammer som er gitt av lover, forskrifter og retningslinjer, skal være uavhengig av politiske myndigheter i enkeltsaker. Reguleringsmyndigheten også kalt RME skal ha en viss avstand fra NVE for øvrig, men det er uavhengigheten fra den politiske kontroll som gjennomsyrer regelverket. En politisk kontroll NVE for øvrig er underlagt. 

Dette innebærer at Reguleringsmyndigheten ikke kan instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet og disponeringen av tildelte budsjettmidler. Men den kanskje største endringen er likevel at enkeltvedtak fattet av reguleringsmyndigheten kan påklages til et politisk uavhengig Energiklagenemnda, og ikke lengre til OED. Hva dette betyr i praksis gjenstår å se utover det faktum at klagesakene finner en annen vei uten politisk innblanding, vet vi ikke all verden.

Likevel ser vi på regelverket og legger til grunn det leder av nemda Per Conradi Andersen forteller oss, kan vi slå fast følgende; 

  • Energiklagenemda er i oppstartfasen og jobber med å finne en god arbeidsform. 
  • Sakene vil gå fra RME til sekretariatet i Bergen, der de gjennomgås av nemdas faste medarbeider, som deretter forbereder et utkast til avgjørelse som grunnlag for nemdas behandling av saken.
  • Planen er at sakene distribueres elektronisk og at det avholdes få fysiske møter. Men sakens kompleksitet og sakstype vil påvirke valget av prosessform. I noen saker ser vi for oss at vil ha åpne møter med partene, men vil vurdere det ut fra behovet i den enkelte sak forteller nemndlederen. Men utgangspunktet er at partene kun gir skriftlige innlegg til nemnda.
  • Avgjørelsene legges ut på nemndas fane på sekretariatets nettside. De vil være anonymisert for privatpersoner, samt sladdet i den utstrekning det finnes påkrevet.

Distriktsenergis kommentarer

Vårt største umiddelbare forundringspunkt når det gjelder Energiklagenemda, er at nemda skal klare seg med én person i sekretariatet til å forbedre sakene og legge fram forslag til resultat. Vi forventer at de sakene som blir klaget inn til nemda er kompliserte og tidvis omfattende.  Selv om forberedelsen vil foregå i et samarbeid med nemda vil vi ikke bli overrasket om det må ansettes flere i sekretariatet. Nå må nemdas arbeide komme i gang, så avventer vi med spenning hvordan Energiklagenemda vil angripe sakene de får og ikke minst ser vi fram til å lese de første avgjørelsene som kommer. 

Distriktsenergi har for øvrig i lengre tid vært opptatt av delingen av NVE, der sentrale oppgaver legges til et mer uavhengig RME. Vi har skrevet om dette tidligere og har vært noe forundret over at diskusjonen rundt disse vesentlige endringene har vært nærmest fraværende.

Forskriften som regulerer Energiklagenemnda og nemdas arbeid finnes her.

Energiklagenemnda består av følgende medlemmer:

  • Advokat Per Conradi Andersen, Akershus (Leder)
  • Områdeleder Helle Hertwich Grønli, Trøndelag
  • Leder Morten Sundt, Hordaland
  • Juridisk rådgiver Edna Grepperud, Oslo
  • Professor Henrik Bjørnebye, Østfold
03. februar 2020