None
- Vi har noen av verdens beste vindkraftressurser. Vi er eid av Finnmarks befolkning og verdiskapningen skal komme innbyggerne og lokalsamfunnene til gode, sier Egon Leonhardsen som er administrerende direktør i Finnmark Kraft.    

Norges beste vindressurser med folkelig oppslutning og lokalt eierskap

av Redaksjonen
19. februar 2020
I Øst-Finnmark blåser det stort sett hele året, og her finnes noen av verdens beste vindressurser. - Nå kan landsdelen bli den viktigste i Norge på vindkraft. Det sier Egon Leonhardsen som er administrerende direktør i Finnmark Kraft.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Finnmark Kraft er et lokalt eid energiselskap som tar mål av seg til å være en ledende aktør innenfor fornybar energi i Finnmark. Eierne er kraftselskapene Alta Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Ymber, Varanger Kraft, Hammerfest Energi, samt grunneieren FeFo.

- Vi er en av de få vindparkene i Norge som eies og driftes av lokale selskaper. Vi legger stor vekt på å være en god samarbeidspartner med lokalt næringsliv, kommunene og befolkningen. Vi er eid av Finnmarks befolkning og verdiskapningen skal komme innbyggerne og lokalsamfunnene til gode, sier Egon Leonhardsen til distriktsenergi.no.

Nettkapasiteten styrkes

Finnmark Kraft har i dag to vindkraftverk i drift, Havøygavlen i Måsøy kommune og Hamnefjell i Båtsfjord kommune. Hamnefjell er en av landets mest produktive vindkraftverk, men her er det til nå bare bygget ut 52 MW av den opprinnelige konsesjonen på 120 MW. Årsaken er manglende sentralnettkapasitet i Øst-Finnmark som kan frakte strømmen ut til kraftkundene. - Dette er flaskehalsen for videreutvikling av vindkraften i Finnmark, sier Leonhardsen.

Men nå er han sikker på at dette vil løse seg. Jubelen stod nemlig i taket da det i fjor vinter ble klart at Statnett vil videreføre 420 kV kraftledningen fra Skaidi og østover.

- Med konsesjonsrunde, prosjektering og bygging kan det ta opptil 10 år før kraftlinja står ferdig, men nå kan vi forberede bygging av ny vindkraft hvor det ikke har vært mulig tidligere på grunn av lav nettkapasitet. Dette åpner opp for kanskje verdens beste vindkraftressurser. Sammen med ny kraftproduksjon vil dette åpne opp nye muligheter for hele fylket, regionen og nærliggende land. Nå ser det også lyst ut for elektrifisering av Melkøya, Egon Leonhardsen.

Fornyer kraftproduksjonen 

Havøygavlen er verdens nordligste vindkraftverk, der det ligger i Måsøy kommune mellom Hammerfest og Nordkapp. Havøygavlen ble etablert i 2002 med 16 vindturbiner og en kapasitet på 40 MW. Dette gir en årlig kraftproduksjon på ca. 90 GWh. Havøygavlen var en av Norges første store vindparker med store turbiner på hele 2,5 MW. Disse turbinene har levert strøm til Finnmark i nærmere 20 år, men nå nærmer turbinene seg levetidsslutt.

Rett før jul besluttet derfor eierne å fornye den nå 18 år gamle vindparken. – Vi tar ned 15 vindturbiner og setter opp 9 nye. Det gjør at vi får et lavere miljømessig fotavtrykk og 50 prosent mer strøm ut av vindparken. Det forteller litt om hvor fort vindkraftteknologien har utviklet seg, sier Egon Leonhardsen.

 

NoneVerdens nordligste vindpark fornyes: Havøygavlen vindpark ble etablert i 2002 med 16 vindturbiner, nå skal den reetableres. - Vi tar ned 15 vindturbiner og setter opp 9 nye. Det gjør at vi får et lavere miljømessig fotavtrykk og 50 prosent mer strøm ut av vindparken, sier Egon Leonhardsen.    None

Vi ser fram til å videreutvikle en ny vindpark, der vi gjenbruker et område som allerede har vært i bruk til vindkraft i 20 år. Prosjektet kan også bruke om igjen en god del av infrastrukturen, noe som gir det nye prosjektet en god avkasting. Vi er svært fornøyd for at prosjektet nå blir realisert, og vi gleder oss sammen med Måsøy kommune. Vi har solide leverandører med på prosjektet, som vil skape lokale ringvirkninger. Det vil bety mye for regionen at et så stort industriprosjekt blir realisert. Vi er en av de få vindparkene i Norge som eies og driftes av lokale selskap. Det ønsker vi å fortsette med også når vindparken renoveres, og klargjøres for 30 nye år med produksjon av grønn energi, sier Leonhardsen.

Lokal oppslutning

Finnmark Kraft har ikke opplevd den kraftige utbyggingsmotstanden som vindparkeierne lenger sør. Folkemeningen ikke minst i Trøndelag og Vestlandet endret seg nærmest over natten fra at vindparkene ble oppfattet å være løsningen på klimautfordringene til de ble selve symbolet på trusselen mot verdifull og verneverdig natur. - Det er nok mange årsaker til at vi ikke har opplevd den samme motstanden i Finnmark. Men én viktig årsak er at vi har drevet vindparker i mange år og vi har aldri tatt for gitt den sterke oppslutningen vi har fra næringsliv, kommuner og folk flest. Finnmark trenger både arbeidsplasser og kraft og det spiller selvsagt en viktig rolle for ønsket om videre satsing på vindkraft, sier Egon Leonhardsen. Han legger til at vindkraft i Finnmark har en sterk distriktsprofil. - Både Måsøy og Båtsfjord kommune er tradisjonelle fiskerisamfunn som har hatt befolkningsnedgang over lengre tid. Når det kommer inn industriprosjekter i denne størrelsesorden så ser kommunene og innbyggerne positivt på ringvirkningene som vindparkene skaper. Det skaper skatteinntekter og arbeidsplasser og et nytt bein å stå på for det lokale næringslivet, sier han.

Han legger til at Finnmark Kraft også bygger ut og drifter vindparkene miljøvennlig. - Vi lever i et av verdens mest sårbare naturområder, der også reindriften står sterkt. Så dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, sier Egon Leonhardsen.

Om Finnmark Kraft

Finnmark Kraft AS er et lokalt eid energiselskap. Formålet er å være en ledende aktør innenfor fornybar energi i Finnmark, i samarbeid med grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmark Kraft er en langsiktig og utviklingsorientert aktør som har sitt fokus på verdiskapning gjennom egenutvikling eller ved deltagelse i andres prosjekter. Selskapet ble stiftet 2009 og er i dag en av landsdelens største vindkraftleverandører, med en årlig produksjon på ca 300 GWh. Finnmark Kraft har flere prosjekter i porteføljen som skal realiseres i årene fremover.  Eierne er kraftselskapene Alta Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Ymber, Varanger Kraft, Hammerfest Energi, samt grunneieren FeFo.

Dette er eierne til Finnmark Kraft

Varanger Kraft AS

Eies av kommunene Sør Varanger, Nesseby, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø. Selskapet er områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet. 

Nordkyn Kraftlag AL

Er et andelslag med kommuner, bedrifter og private som andelseiere. Selskapet er områdekonsesjonær i Lebesby og Gamvik kommune. Nordkyn Kraftlag driver med kraftomsetning og nettdrift som er selskapets kjernevirksomhet.

Repvåg Kraftlag SA

Er et samvirkeforetak med kommuner, bedrifter og private som andelseiere. Selskapet er områdekonsesjonær i kommunene Nordkapp og Måsøy samt deler av Porsanger og Kvalsund. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet.

Alta Kraftlag SA

Er et samvirkeforetak med selskapets nettkunder som medlemmer. Selskapet er områdekonsesjonær i Alta, Loppa og Kvænangen kommune. Selskapet er områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet.

Ymber AS

Eies av kommunene Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Kautokeino, Kvænangen og Loppa samt Troms fylkeskommune. Selskapet er områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet.

Luostejok Kraftlag SA 

Er et samvirkeforetak med kommuner, bedrifter og private som andelseiere. Selskapet er områdekonsesjonær i Karasjok kommune samt deler av kommunene Porsanger og Lebesby. Nettdriften er selskapets kjernevirksomhet.

Hammerfest Energi

Eies av kommunene Hammerfest, Kvalsund og Hasvik. Selskapet er områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet.

Finnmarkseiendommen (FeFo)

Er et privat rettssubjekt opprettet i medhold av Finnmarksloven av 17. juni 2005. FeFo eier grunn i Finnmark som tidligere ble forvaltet av Statskog. FeFos oppgave etter Finnmarksloven er å forvalte grunn, naturressurser og rettigheter i Finnmark på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur.

 

19. februar 2020