None
Øksfjord i Finnmark. Foto: Knut Lockert    

Distriktsenergi med innspill til RME om rammevilkårsjusteringen av nettselskap

av Knut Lockert
12. november 2020
For at monopolreguleringen av nettselskapene skal fungere, er det avgjørende at reguleringen treffer godt, er forutsigbar og forståelig. Riktig blir den aldri for det er ikke mulig å sammenligne et selskaps effektivitet, med noen tusen kunder i et utsatt område, med effektiviteten i et bynært selskap, med mange hundre tusen kunder og oppnå et absolutt riktig resultat. I beste fall får vi en tilfredsstillende indikasjon på hvordan disse ligger an i forhold til hverandre.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er rammevilkårsjusteringen i trinn to (tre trinn totalt) som er avgjørende for at selskaper med ekstra utfordringer skal kunne oppnå tilfredsstillende effektivitet i RME´s inntektsrammeregulering. Det er her man legger inn forskjellen på å drive bynært med mange kunder og et stykke der ute med særskilte topografiske og værmessige utfordringer. Fungerer ikke trinn to, rammevilkårsjusteringen, fungerer heller ikke reguleringen.

Rammevilkårsjusteringen gjenspeiler forskjellene i det å drive nettselskap i Norge

Ønsker man tillit til modellen må rammevilkårsjusteringen gjenspeile forskjellene i det å drive nettselskap i Norge så langt som mulig. Modellen må være forståelig og det må være mulig som resultat å drive et selskap effektivt også i grisgrendte og vanskelige områder i Norge. I motsatt fall feiler modellen som instrument der selskaper skal sammenlignes effektivitetsmessig. Det må også tilføyes at dersom et selskap har særskilte utfordringer for å drive effektivt, så som for eksempel ekstra utfordringer med reindrift, og dette ikke måtte være en del av rammevilkårsjusteringen, må det være mulig å kompensere for en slik ulempe innenfor modellen likevel. Dette er vårt utgangspunkt når det kommer til rammevilkårsjusteringen og spørsmålet om hvilke parametere som skal ligge inne i trinn to og veies mot hverandre og hvilke parametere som ikke skal ligge der. I tillegg må verdien i trinn to være sterkt nok sett opp mot trinn én og tre. 

I dag ligger følgende forhold inne som rammevilkårsvariabler i trinn 2.  Det er snø, vind, jordkabel, småkraft, helning, øyer, skog, avstand kyst og ising. Dette er variabler som de forskjellige selskaper får dra nytte av i vurderingen av hvor effektive de er. Det er disse variablene som utgjør forskjellen på det å drive i et krevende og mindre krevende område i nett-Norge. Det er også slik at om man bytter ut en variabel her med en annen, så vil det direkte påvirke resultatet og effektiviteten til de selskapene som rammes av en slik endring. De som får inn «sitt» parameter de tjener på det og de som «mister sitt de taper på dette. I dette ligger det at vi er i en stadig «dragkamp» med henhold til hvilke parametere som trinn to skal utgjøre. 

Av parametere som er spilt inn og skal vurderes er justeringer i dagens parametere som skog, øyer, vind og småkraft. Av nye parametere er 400 V, stengte veier, reindrift og bynære forhold med flere spilt inn. Om myndighetene måtte velge å legge inn en parameter som bynære forhold inn i reguleringen, vet vi at det er selskaper med mye asfalt som vil tjene på dette, og selskapene som ligger grisgrendt som taper tilsvarende. Det sier seg selv hva vi mener om en slik parameter. Slik kan vi fortsette med alle disse variablene som enkeltvis vil tjene noen selskaper og andre vil tape på disse. 

Rammevilkårsjusteringer er viktige for distrikts-energiverk

Selv om trinn to i samlet sum utgjør kun 6% av inntektsrammen er trinn to svært viktig for selskaper som driver med krevende rammevilkår. Det er derfor mange av Distriktsenergis medlemmer får en positiv justering av effektiviteten sin tilsvarende mellom 10 og 20 %. Sånn må det være og fra vår side er vi slett ikke sikker på at det er korrigering god nok. 

Inntektsreguleringen er av Distriktsenergis viktigste oppgaver

De største selskapene har egne folk og avdelinger som jobber med rammereguleringen som sin jobb i nettselskapet. Det har de for å kunne tilpasse seg reguleringen på best mulig vis og for å kunne påvirke innholdet i reguleringen til sin fordel. De mindre selskapene har ikke egne ansatte til å drive med dette på heltid og må dermed ha tillit til at reguleringen fungerer rettferdig og er så riktig som mulig. Mye er gjenstand for diskusjon, skjønn, tro og tvil og dermed kan vi ikke sitte stille og vente på det som kommer. Men heldigvis er det vår erfaring at RME som sitter på regelverket, har samme ønske som oss, nemlig en god og rettferdig regulering. I Distriktsenergi skal vi i hvert fall gjøre vår jobb her, og sikre verdien av rammevilkårsjusteringen inn i de kommende diskusjonene med myndigheter og andre interessenter.

Les hele notatet Distriktsenergi oversendte til RME om rammevilkårsvariablene her.

 

 

12. november 2020