None
Tina Bru presenterte kommende års statsbudsjett hos Lyse Energi i Stavanger. Foto: OED    

Statsbudsjettet 2021 – Likere nettleie, skatt, elavgift og bredbånd

av Knut Lockert
07. oktober 2020
Tina Bru valgte seg Lyse Energi i Stavanger som arene for å presentere kommende års statsbudsjett. Der kom det flere nyheter om likere nettleie, skatt og elavgift. Dessuten har vi fått vite at KMD legger 264,1 millioner i potten for utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for dette.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Likere nettleie - Utjevningsordningen vekket til live igjen

Det ble lagt 20 millioner i potten til utjevning av nettleien og dermed er utjevningsordningen vekket til live igjen. Det er bra, men likevel er vår umiddelbare kommentar til dette er at 20 millioner er altfor lite og at Stortinget ikke kan se seg fornøyd med dette. Se for øvrig ytterligere kommentarer her i egen sak om dette.

Bredbånd

KMD legger 264,1 millioner i potten for utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for dette. I 2020 ble det bevilget 256 mill. i statsbudsjettet + én krisepakke til på 150 mill den 30 mars i 2020. Til sammen ble dette 406 millioner i 2020.  265 millioner er litt opp fra i fjor, sett bort i fra tilleggsbevilgningen som var koronarelatert.  Likevel setter vi et spørsmålstegn ved om dette er nok til at Regjeringen skal kunne nå sine mål om tilnærmet bredbåndsdekning for alle. 

I praksis fungerer en tildeling av midlene ved at KMD tildeler NKOM-midlene til fylkene etter en prosentvis fordelingsnøkkel i forhold til hvor mange som har lavere nedlastingshastighet enn 100 Mbit/s. Kommunene og selskapene søker da fylkene om disse midlene som skal gå til utbygging av bredbånd utenfor kommersielt utbyggbare områder og i hovedsak til kunder som har lavere enn 30 Mbit/s.

Elavgiften øker

Distriktsenergi er svært opptatt av at de samlede utgifter for sluttkunden i kraft-Norge ikke øker mer enn nødvendig. Elavgiften gikk i fjor opp fra 15,83 øre pr kWh til 16,13 øre/kWh.  Nå stiger elavgiften igjen til 16,69 øre per kWh.  Inkludert merverdiavgiften nsakker vi 20,86 øre per kWh.

Dette er en krevende utvikling tatt i betraktning at bransjen gjør alt det de kan for å holde nettleien nede så langt som mulig, så stiger likevel de offentlige avgiftene på den samme tjenesten. Dessuten skal man nå klimapolitiske målsettinger er det nødvendig å vri energiforbruk fra fossil til fornybar energi. Avgiftspolitikken må derfor virke positivt i retning et grønnere skiftet. En økning i elavgiften gjør ikke det. "Det det vi vil ha mer av må vi beskatte mindre og det vi vil ha mindre av må vi beskatte mer".

Kraftskatt

Regjeringen foreslår å innføre en kontantstrømskatt på nye vannkraftprosjekter der investeringskostnaden kommer til fradrag umiddelbart. Dette synes umiddelbart å være et godt steg i riktig retning for å bidra til å sikre bygging av nye prosjekter. Det er viktig i en tid med en forventet betydelig økning av etterspørselen etter el de kommende år der det har vært svært vanskelig å regne hjem nye investeringer i vannkraften. Likevel ser det ikke ut til at det generelle skattetrykket på vannkraften reduseres hvilket er en betydelig utfordring, og fortsatt så vidt vi kan se vil bety at vannkraften fortsatt er Norges tyngst beskattede næring. Her bør det være et forbedringspotensial i Stortingsbehandlingen.

07. oktober 2020