None
AFRY Management Consulting ved Patrick Narbel (til venstre) og Henrik Krogsæter skriver her en kommentar om pågående fusjoner i Norge, og hvilken betydning disse kan få for nettbransjen.    

Hva slags fremtid kan mindre nettselskaper forvente når de største nettselskapene fusjonerer?

For noen uker siden ble det kjent for markedet at Agder Energi og Glitre Energi sonderer en fusjon. Til sammen vil det fusjonerte selskapet ha ca. 300 000 kunder på nett.

Dette er ikke første gang der store selskaper finner hverandre i en fusjon. Hafslund og Eidsiva (og Trøgstad) er nylig blitt til Elvia. NTE og TrønderEnergi har etablert nettkonsernet Tensio. BKK har de siste årene fusjonerte inn en rekke nettselskaper, blant annet Sunnfjord Energi. Skagerak fusjonerte inn Hjartdal Elverk, og Lyse fusjonerte inn Forsand Everk. Dersom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett fusjonerer, og at vi konsoliderer Tensio-selskapene, vil de seks største nettselskapene ha i overkant av to millioner nettkunder. Dette tilsvarer to tredje deler av alle nettkunder i Norge. Et spørsmål er hvilke konsekvenser sammenslåingene vil ha for resten av bransjen.

Utover disse, vet vi at Troms Kraft og Nordlandsnett fusjonerer med virkning fra 1.1.2021, og Hålogaland Kraft og Nordkraft er straks i mål med fusjon. Det er i tillegg gjennomført andre mindre sammenslåinger i landet. 

Motivet for fusjonene kan være flere årsaker. Selskapene ønsker blant annet merverdier for eierne, redusert nettleie for kundene, å tilpasse seg en fremtid med stadig nye krav fra myndighetene/kunder eller kommunesammenslåinger for å nevne noen av årsakene. Gitt NVE-RMEs inntektsrammemodell, kan merverdi skapes ved å redusere kostnader, eksempelvis gjennom å hente ut synergier fra sammenslåingen av to enheter til en større. Eksempler på områder hvor det er observert vesentlige synergier i fusjoner er bemanning (over tid), IKT-systemer og lisenser, innkjøpskostnader og kostnader til bygg- og eiendomsmasse, samt spesialisering. Hvis og når selskapet henter ut disse synergiene, vil det få en større andel av inntektsrammepotten, og som en konsekvens vil andre få mindre.

Vi har forsøkt å analysere og identifisere mulige konsekvenser av de pågående strukturendringene i bransjen. AFRY besitter avanserte analyseverktøy, blant annet framskrivningsverktøy, som benyttes i forbindelse med verdivurderinger og prosjekter for myndighetene. Verktøyene gjør det mulig å regne på hvordan kostnadsgrunnlag og effektivitet kan påvirkes av strukturendringer i bransjen. 

Vi har kjørt en analyse der vi har forsøkt å framskrive kostnader og oppgaver i det lokale distribusjonsnettet, samt ta hensyn til kjente fusjoner per 12. oktober 2020. AFRY har fastsatt de antatte synergiene ved disse fusjonene lik 40% av det minste selskapets driftskostnader, hentet ut over en 5 års periode. Et utvalg av resultater for det lokale distribusjonsnettet presenteres i tabellen under:

  2020 2030 med fusjon, og synergier
Antall selskaper > 30 000 nettkunder 15 14
Antall selskaper < 30 000 nettkunder 87 71
Kostnadsgrunnlag selskaper > 30 000 10 078 Mkr 11 548 Mkr
Kostnadsgrunnlag selskaper < 30 000 4 784 Mkr 4 605 Mkr
Gjsn effektivitet selskaper > 30 000 101,7% 103,5%
Gjsn effektivitet selskaper < 30 000 96,4% 91,2%

Basert på de grove analysene forventer AFRY et økende gap i effektivitet mellom større og mindre nettselskaper, alt annet likt. Resultatene viser en effektivitet på ca. 91% for mindre nettselskaper mot slutten av analyseperioden. En effektivitet på 91% vil fortsatt gi positiv avkastning, men godt under referanserenten. I analysen ender AFRY opp med 85 nettselskaper som inngår i den vanlige reguleringsmodellen for det lokale distribusjonsnettet. Det pågår flere fusjoner, og antallet nettselskaper vil være mindre enn det AFRY legger til grunn i analysen. Andre momenter, som eksempelvis ulik evne til å ta i bruk digitalisering og nye teknologier, vil også påvirke resultatene. 

Konklusjonene er ikke veldig ulik den utviklingen AFRY har observert tidligere år. Å fortsette som før for mindre nettselskaper er ikke nødvendigvis den beste strategien på lengre sikt, dersom eierne er opptatt av å tilby nettkundene kostnadseffektive tjenester uten at det går utover selskapets evne til å gi eierne utbytter. 

Dette innebærer imidlertid ikke at den eneste løsningen for å styrke selskapets effektivitet er å inngå i en av de største nettselskapene. AFRY har observert at samarbeid og lokale løsninger også kan åpne for kostnadsreduksjoner.

Videre minner AFRY om at dersom alle påvirkes av den pågående effektivisering i bransjen, vil ikke alle nettselskaper påvirkes likt og settes under like mye press. Det finnes en rekke eksempler på mindre nettselskaper med lav effektivitet, og en rekke mindre nettselskaper med solid økonomi og høy effektivitet. AFRY trekker frem at disse selskapene ofte har anledning til velge mellom ulike løsninger, fra å satse videre alene men samtidig ha fokus på kostnadseffektivitet, til en fusjon, via et utvidet samarbeid med naboverkene.

26. oktober 2020