None
Advokat Robin Aker Jakobsen. Bakgrunnsfoto: Norges domstoler, Lofoten tingrett.    

Lofotkraft baner vei

av Redaksjonen
14. oktober 2020
Nettselskaper som etablerer elektriske anlegg over eiendommer tilhørende store grunneiere møter fra tid til annen krav om såkalte “administrasjonsgebyr”, “engangsvederlag” og andre “uklare” vederlagsposter. 23. september i år avhjemlet imidlertid Lofoten tingrett et skjønn hvor det ble avklart i hvilken grad grunneier har krav på å få slike kostnader dekket i forlengelse av et ekspropriasjonsvedtak.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Lofoten er sentrum for avklaring av ekspropriasjonsrettslige utmålingsprinsipper. Saken i Lofoten tingrett gjaldt fremføring av lav- og høyspente jordkabler. Advokat og Partner i Simonsen Vogt Wiig Robin Aker Jakobsen prosederte saken for Lofotkraft.

- Etter at skjønnet i Lofoten tingrett ble avhjemlet 23. september har vi fått mange kommentarer, spørsmål og anmodning om nærmere refleksjoner. Vi har derfor i et relativt kort nyhetsbrev oppsummert de rettslige hovedpunktene som kan trekkes ut at skjønnet, uten å gå for dypt inn i de bakenforliggende rettslige resonnementene. Skjønnet er ikke rettskraftig og kan derfor bli anket, sier Robin Aker Jakobsen.

Hele nyhetsbrevet produsert av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig kan leses her.

Robin Aker Jakobsen trekker fram 2 hovedpunkter fra rettsaken i Lofoten:

  • Dersom en grunneier skal ha en erstatning i en skjønnssak, så må det foreligge et reelt økonomisk tap.
  • Om et slik reelt økonomisk tap ikke foreligger så kan grunneier ikke kreve “administrasjonsgebyr”, “engangsvederlag” og andre “uklare” vederlagsposter.

- Dette har vært en varm potet i nettbransjen i mange, mange år. Veldig mange store grunneiere har krevd disse gebyrene under avtaleforhandlinger, og begrunner dette med “internt arbeid” og at det er “mulige fremtidige ulemper på vår eiendom”. Men hvis ikke grunneier kan konkretisere dette i et reelt økonomisk tap skal ikke disse kravene erstattes i forbindelse med skjønnssaker. Men det er ingen som har tatt den kampen før, men denne kampen tar nå Lofotkraft - som første nettselskap i Norge, forteller Robin Aker Jakobsen.

Nett-Norge kan endre praksis

- Går vi litt dypere inn i denne saken dukker et nytt og interessant spørsmål opp. Hvis man skal gi erstatning til disse store grunneierne som Opplysningsvesenets fond, Statskog og Finnmarkseiendommen i saker hvor det ikke foreligger et reelt økonomisk tap - må man da begynne å gi det til alle andre? Da snakker vi om store erstatningssummer over hele Nett-Norge sett under ett, mangfoldige millioner av kroner over hele Nett-Norge. Det er en meget viktig problemstilling, som ligger bak dette spørsmålet som nå ble tatt opp i Lofoten tingrett, sier Robin Aker Jakobsen.

Det blir også spennende å se om noen nettselskap nå velger å endre praksis. Dette gjelder de selskapene som tidligere har gitt denne typen erstatning, uten at det foreligger et reelt økonomisk tap, til for eksempel Statskog eller Opplysningsvesenets fond. Hvis dette skjønnet blir stående, kommer disse selskapene til å fortsette med dette? Dette blir meget interessant å følge med på, avslutter Robin Aker Jakobsen.

14. oktober 2020