None

Distriktsenergi ber NVE besinne seg i spørsmålet om merkevaredifferensiering

av Knut Lockert
27. januar 2020
Et merkevareskille mellom nettselskapet og kraftomsetter, det kjøper vi, men et skille mellom nett og konsernets virksomhet for øvrig, det skaper forvirring, økte kostnader og økt byråkrati. Dropp det.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

NVE er slik vi har forstått det nå i innspurten med utformingen av forslaget til endringer i forskriftene til energiloven, der merkevaredifferensiering er et av flere problemstillinger som behandles. I den anledning har Distriktsenergi sendt inn et supplerende notat til høringen.  

Hovedpoengene i innspillet til NVE er at med et krav til bruk av merkevare bør regelverket begrense seg til å regulere forholdet mellom nettselskapet og kraftomsetning. Denne tilnærmingen lar seg begrunne med at omsetningselskapet ikke skal kunne lene seg på de fordeler de eventuelt måtte få, gjennom at nettselskapet er lokalisert i samme området. Dette ser vi kan være konkurransefremmende og vi kan stille oss bak dette, selv om vi også her stiller spørsmål ved om økte kostnader til selskapene forsvarer regelendringen. 

Derimot kan vi ikke stille oss bak at nettselskapets merkevare skal skilles fra all annen virksomhet. Her har vi fått tilbakemeldinger på at dette først og fremst er uhensiktsmessig og ikke gir kundene noen umiddelbar fordel. Det er ikke de samme behovene på dette området, som ved omsetting av strøm. Vi har også fått tilbakemeldinger på at reglene øker forvirringen hos sluttbruker, framfor å redusere denne, som er formålet bak en eventuell regelendring. 

Eksempel fra Ringerikskraft illustrerer problemstillingen

Blant annet har vi fått et illustrerende eksempel fra Ringerikskraft knyttet til dette poenget. Ringerikskraft har ingen kraftomsetning i konsernet i dag. I konsernet for øvrig har man Ringerikskraft Produksjon og holdingselskapet Ringerikskraft Entreprenør AS hvor datterselskapet Nettservice AS er operativ leverandør av entreprenørtjenester til flere nettselskap og større bedriftskunder. Regelverket slik NVE foreslår betyr at Ringerikskraft Nett eller Ringerikskraft mor, må skifte navn. Dette eksemplet illustrerer hvor galt det kan gå, dersom NVE velger å legge til grunn at nettvirksomhetens merkevare skal skilles fra all annen virksomhet og ikke «bare» fra kraftleverandør.

Hva skal hensikten være i dette eksemplet? De som er i dialog med RingeriksKraft produksjon og Nettservice trenger åpenbart ikke å vernes gjennom et slikt regelverk, og skal nettselskapet nå skifte navn vil dette snarere øke forvirringen for Ringerikskrafts nettkunder og ikke redusere denne. For som Ringerikskraft selv skriver i sin høringsuttalelse, «For oss fremstår denne begrunnelsen langt unna hva vi opplever som grunnlag for forvirring og hva som kan bøte på dette». De tilføyer også at Nettselskapet er det selskapet i konsernet med mest sluttkundekontakt i hele konsernet, og at det flertall av kundene vet at de skal kontakte Ringerikskraft når de har behov rundt strømforsyning. 

Navnendringer forvirrer ofte kunden mer enn det opplyser

Dette poenget sett sammen med følgende fra samme høringsuttalelse; «Vår erfaring er at det tar lang tid for kundene å bli kjent med det som er nytt. Ringerikskraft-konsernet har erfaring fra prosessen der kraftleverandør byttet navn og omprofilerte seg, og tok større avstand fra konsernet. Etter et år med ny profil, nye informasjonskanaler, faktura, nye nettsider, nye kontaktpunkter osv så var det kun 11% av de spurte i en undersøkelse som var klar over hva kraftleverandøren deres faktisk het». 

Vår klare anmodning er at NVE begrenser sin tilnærming til regelverket rundt merkevaredifferensiering til å gjelde forholdet mellom nettvirksomheten og kraftomsetning og ikke til å gjelde forholdet mellom nett og all annen virksomhet. I motsatt fall pålegges bransjen og deres kunder ytterligere et forvirrende regelsett som skaper større avstand mellom bransjen og kundene snarere enn det som er formålet bak reglene, nemlig å redusere kundenes forvirring. Bransjen har nå mer enn noensinne behov for å få kundene med seg på de nødvendige endringer som man står foran i forbindelse med elektrifisering. Eksempler på dette er innføring av effekttariffer og etablering av vindkraft.

Det må være et ønske fra NVE og ikke minst fra politisk hold og avbyråkratisere og ikke byråkratisere ytterligere med de kostnadsøkninger dette innebærer. 

Det er viktig at NVE begrenser påleggene om profilendringer særlig i en periode der det er mange endringer som et resultat av strukturprosesser og der kundene allerede i dag sliter med å orientere seg inn mot kraftbransjen. 

EU bryr seg lite

Når det gjelder jussen på dette feltet går NVEs forslag langt utover over kravene i EUs energipakke to og tre. Her står en fritt til å vedta at bestemmelse om merkevaredifferensiering ikke skal gjelde i hele tatt for integrerte foretak som betjener færre enn 100.000 tilknyttede kunder. Dette betyr at NVE legger seg på en annen linje i Norge, med sine ca 2,5 millioner målere, enn EU gjør med flere hundre millioner målere.  

Les brevet vårt til NVE om merkevaredifferensiering her

27. januar 2020