None

AMS- Kunden måtte betale avlesningsgebyr

av Knut Lockert
22. januar 2020
Trondenes Tingrett var klar i sin vurdering – «Retten har kommet til at saksøkte HLK har rettslig grunnlag for å ilegge gebyr for manuell måleravlesning for de kunder som ikke ønsker å montere AMS-måler. Saksøkte plikter således å betale det fakturerte gebyret», heter det innledningsvis i rettens vurdering av saken.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

HLK fornøyd med resultatet

Sture Hellesvik, som er nettsjef i HLK forteller til Distriktsenergi at han synes det er uheldig at saken måtte i retten før den ble avgjort, men er selvfølgelig fornøyd med resultatet. Han forteller også at saken handler om hensynet til å holde kostnadene nede for nettselskapets øvrige kunder. For som retten selv legger vekt på «Hensynet til saksøktes øvrige kunder vil være et reelt hensyn som taler for at et gebyr kan ilegges. Det vil kunne anses urimelig at øvrige kunder belastes i form av økte priser, for saksøktes økte kostnader ved manuell kontroll av de som ønsker å reservere seg fra standardløsningen med AMS-måler».

Størrelsen på gebyret

Spørsmålet om størrelsen på gebyret var som sådan ikke oppe til vurdering for som retten skriver, «det er for tingretten ikke anført noe om størrelsen på gebyret».  Likevel viser retten til at gebyret på 3120 kroner er innenfor det som HLK tidligere varslet da det ble antatt at gebyrene ville ligge et sted mellom 2000 og 4000 kroner.  Nå det er sagt er det liten grunn til å betvile at dersom gebyrets størrelse hadde vært oppe til vurdering, ville 3120 kroner vært et akseptabelt gebyr all den stund HLK her kan dokumentere at gebyret er i tråd med kostnadene selskapet har med kontrollavlesningen, slik regelverket forteller oss. 

Distriktsenergis kommentarer

Det er avklarende at det nå også foreligger en dom der det fastslås at det er adgang til å ta gebyr for manuell avlesning av måleren, der hvor kunden ikke har ønsket installert en ny AMS -måler.  Når det er sagt er det svært lite tilfredsstillende at dette må havne i retten for å få dette stadfestet.  

Hjemmelsgrunnlaget burde vært åpenbart og ikke gjenstand for prosedyre i retten. Denne saken gjelder en kunde som ikke ønsker AMS-måler, uten at det er fremlagt noen grunnlag for fritak. Det er likevel vår vurdering at resultatet ville blitt det samme også om det var fremlagt ett grunnlag for fritak, da en heller ikke her er slik at en kan forlange at selskapets øvrige kunder må betale for kostnaden ved manuell avlesning. Likevel oppfordrer vi NVE til å presisere regelverket på dette området for å fjerne enhver tvil og på den måten avverge eventuelle unødvendige framtidige konflikter. Vi vet også at NVE jobber med dette i disse dager. 

Retten har i denne saken ikke vurdert spørsmålet om stengeadgang. 

Ankefristen er ikke gått ut og dommen er således ikke rettskraftig. 

Dommen kan leses her.

22. januar 2020