None
Foto: NVE.no    

Sa nei til AMS-måler – Elklagenemnda sa ja til å stenge strømmen

av Redaksjonen
21. august 2019
Elklagenemnda har gitt Ymber medhold i å stenge strømmen hos kunde som nektet å installere AMS-måler.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Nettkunden hadde i over ett år motsatt seg at den gamle strømmåleren ble byttet ut med en ny AMS-måler. Til slutt så Ymber ingen annen utvei enn å sende brev til nettkunden med varsel om frakobling. Da klaget nettkunden saken inn for Elklagenemnda. Nå har Elklagenemnda enstemmig avvist nettkundens klage og gitt Ymber rett til å stenge strømmen. Elklagenemnda sier at Ymber ved å tilby kunden en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, i realiteten imøtekommer alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern.   

Ymbers argumenter

I dokumentasjonen til Elklagenemnda viser Ymber til at den gamle 2VK strømmåleren, som er en digital fjernavlest strømmåler som kommuniserer via radio, må byttes for å tilfredsstille de nye NVE-kravene til AMS-måler og for å unngå å måtte drifte to innsamlingssystemer. Ymber sier at de har en plikt til å bytte til ny AMS-måler hos alle kundene, men åpner for at nettkunden selv kan velge om den nye måleren skal være med eller uten kommunikasjonsmodul. Ymber viser til Standard Nettleieavtale § 7 og mener at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd slik at vilkårene for stenging er oppfylt. Ymber skriver at stenging er den eneste sanksjonsmuligheten de har for å installere AMS- måler hos nettkunden.

Nettkundens argumenter

Nettkunden sier i sin korrespondanse med Elklagenemnda at årsaken til at de ikke ønsker å installere AMS-måler er de fikk helseplager etter installasjon av AMS-måler på deres hytte. Nettkunden krever derfor å beholde 2VK strømmåleren og sier til at de ikke har misligholdt noen avtale eller unnlatt å betale regninger. Kunden sier også at en AMS-måler vil krenke deres privatliv, og at de er bekymret for personvernet. Nettkunden anfører også at det bor mindreårig i boligen og at frakobling av strøm kan føre til fare for liv, helse og/eller betydelig tingskade.

Enstemmig vedtak

Elklagenemda konkluderer enstemmig med at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Nemnda sier også at det ikke påvist noen fare for liv, helse eller tingskade som følge av stengning og at nettkundens innsigelser mot grunnlaget for stengningen er grunnløse. 

Elklagenemnda legger i sin beslutning stor vekt på at Ymber har strukket seg langt for å komme kundens bekymringer i møte ved å tilby andre alternativer til den den vanlige AMS-måleren som kommuniserer via radiobølger. Det første alternativet var at kunden får en AMS-måler som kommuniserer via GSM, altså tilsvarende en normal mobiltelefon, som kunden allerede har. Det andre var å få installert en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet overhodet. Elklagenemnda sier at en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet, i realiteten imøtekommer alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern, og at de innsigelser som da gjenstår ikke er forankret i forhold som kan tillegges vekt i en rettslig vurdering.

Elklagenemnda konkluderer med at «Stenging er i en slik situasjon, hvor det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side som hindrer nettselskapet å utføre de oppgaver myndighetene har tillagt nettselskapet, det virkemiddelet selskapet har for å få tilgang for å installer ny måler, og et annet resultat vil i realiteten medføre at målerbytte blir valgfritt.»

PS: Etter beslutningen til Elklagenemnda ringte kunden til Ymber og ba om å få installert AMS-måler. Den nye måleren er nå installert. 

Du kan lese hele vedtaket i Elklagenemnda her.

Dette er Elklagenemnda

Elklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som behandler tvister mellom strømkunder og energiselskap. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

21. august 2019