Distriktsenergi-TV

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen i OED: Målet er å få likere nettleie

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen går langt i å love at Olje- og energidepartementet vil gå inn for likere nettleie. Regjeringen planlegger å legge dette frem i en egen sak for Stortinget våren 2020

Det kommer frem i et intervju distriktsenergi.no fikk med Gaarder Knutsen etter talen han holdt på Distriktsenergi sin årskonferanse.  

-Det er nå flertall i Stortinget for likere nettleie, og i regjeringsplattformen står det at «Regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere». Kan du her og nå love at det blir lavere nettleie?

Krevende balanse 

-Det er jo målet med utredningen. Det er også slik at disse spørsmålene har vært utredet og det har vært flere runder med dette tidligere. Det har vist seg å være krevende å finne en balanse i hvordan man skal sikre en lavere nettleie for forbrukerne. Men også at man skal opprettholde en fordel for industrien, sier Gaarder Knutsen. 

Beregninger som Distriktsenergi har gjort viser at i Sogn og Fjordane betaler nettkundene omlag 20 øre kilowattimen mer enn i Oslo.

- Hovedårsaken til den skjeve prisfordelinger er at de større byverkene har flere kunder å fordele regningen på. En annen årsak er at topografiske og værmessige forhold gjør det dyrere å bygge og drifte strømnettet i grisgrendte strøk. I dag er det liten sammenheng mellom hvor effektivt selskapet er og størrelsen på nettleien som kunden betaler. Dette er det på tide å gjøre noe med, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert, som er glad for statssekretærens politiske signaler.

Effektivitetsmodellen får gode karakterer 

-Det er klart at vårt mål med denne utredningen er jo nettopp å finne de hullene for å sikre lavere nettleie for forbrukeren. Da handler det først og fremst om å se på hvordan vi jobber med det i dag. Men så handler det også om det aspektet jeg var innom i innlegget mitt på Distriktsenergi sin årskonferanse knyttet til vurdering av fremtidige nettinvesteringer: Hvilke investeringer har vi behov for og hvilke kan vi slippe unna med ved bruk av en annen type teknologi og smartere bruk av strømnettet vårt slik at vi slipper å legge en større andel av kostnadene på forbrukerne. Så det er et todelt arbeid som pågår, sier Gaarder Knutsen.  

NVE arbeider i disse dager med å ferdigstille sitt forslag om likere nettleie som snart skal oversendes Olje- og energidepartementet. Dette arbeidet vil være et sentralt premiss for de konklusjonene som regjeringen vil fatte.

– Analyseselskapet Pöyry har på oppdrag av Distriktsenergi utarbeidet en egen modell for likere nettleie som heter «Effektivitetsmodellen». Både den nye NVE-sjefen Kjetil Lund, og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har understreket at dette er en godt gjennomarbeidet modell som de kommer til å vektlegge når de skal trekke sine konklusjoner, sier Lockert.      

Se også: Olje- og energiministeren om effektivitetsmodellen til Distriktsenergi: - Jeg vil lage et rettferdig system.

Vedtak i Stortinget til våren

Regjeringen har nå fastsatt et arbeidsprogram for utredningen og likere nettleie. Vi skal nå raskt i gang med den for å komme tilbake til Stortinget med det. Planen er å legge dette frem for Stortinget tidlig våren 2020.

Se også: Distriktsenergi med modell for likere nettleie - effektivitetsmodellen

-Distriktsenergi har også lagt frem for departementet en modell kalt «effektivitetsmodellen». Er dette også en av de modellene dere kommer til å se inn i?

Lytter til Distriktsenergi

Helt klart. Det er et klokt og veldig viktig innspill som Distriktsenergi har spilt inn til oss. Vi har vært veldig klare og tydelige på at det innspillet Distriktsenergi har kommet med vil vi ta veldig alvorlig og ta med oss inn i denne utredningen. Vi skal lytte til de som har skoa på, og de som jobber med dette daglig og har denne kompetansen. Det vil være helt avgjørende at vi får med oss dette innspillet, sier Gaarder Knutsen. 

Se også: Likere nettleie – Olje og energiministeren takker Distriktsenergi for gode innspill

 

13. juni 2019