Distriktsenergi-TV

Olje- og energiministeren om effektivitetsmodellen til Distriktsenergi: - Jeg vil lage et rettferdig system

I et møte med Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg la Distriktsenergi frem en modell som vil skape en mer rettferdig og likere nettleie for alle landets strømkunder.

Distriktsenergi.no snakket med Olje- og energiministeren etter møtet med Distriktsenergi. 

- Kjell-Børge Freiberg, du og Distriktsenergi har akkurat hatt et møte hvor Distriktsenergi la frem en ny modell for beregning av nettleie. Har du gjort deg noen tanker om akkurat denne modellen?

-Nå fikk jeg presentert modellen akkurat i dag. Men jeg oppfatter at Distriktsenergi er opptatt av de sammen tingene som vi er opptatt av. Det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Jeg oppfattet det som relevante innspill og så må vi ta dette og veies i lag med alle andre innspill og i lag med alle andre hensyn. Vi vi gjøre så godt vi kan for å prøve å trekke konklusjoner som gjør at vi får et bra og rettferdig system med god forsyningssikkerhet, sier Kjell-Børge Freiberg. 

Statsråden ser nå på hvilke tiltak som må settes i verk for å utjevne nettleien for alle forbrukere, som varierer mye mellom by og land. Olje- og energiministerens mandat om å utjevne nettleien kommer fra Regjeringserklæringen, den såkalte Granavolden-plattformen.   

Se også: Distriktsenergi med modell for likere nettleie - effektivitetsmodellen

Hovedårsaken til den skjeve prisfordelinger er at de større byverkene har flere kunder å fordele regningen på. En annen årak er at topografiske og værmessige forholdgjør det dyrere å bygge og drifte strømnettet i grisgrente strøk.  I dag er det liten sammenheng mellom hvor effektivt selskapet er og størrelsen på nettleien som kunden betaler.  Dette er det etter Distriktsenergis mening på tide å gjøre noe med.

Vil bruke tiden godt

-Likere nettleie for forbrukerne har vært en varm politisk potet og saken ligger nå til utredning hos deg og ditt departement. Når vil dere legge denne utredningen frem for Stortinget?

Se også: Likere nettleie – Olje og energiministeren takker Distriktsenergi for gode innspill

-Det vil vi gjøre når vi har gjort jobben ferdig. Dette tar litt tid. Det jeg er opptatt av er at vi skal bruke tiden godt. I dag har vi hatt et spennende møte med Distriktsenergi og fått gode innspill til den jobben som vi holder på med. Og så skal vi selvfølgelig prøve å jobbe så fort vi kan. Men dette er kompliserte spørsmål. Det er viktige spørsmål, og da tenker jeg også at det er viktig at vi bruker den tiden vi må for å kunne få gjort en god jobb, sier Kjell-Børge Freiberg. 

Les hele pressemeldingen om effektivitetsmodellen her.

Politisk dragkamp

-En av regjeringspartnerne, KrF, har ivret for likere nettleie. Ligger det an til en politisk tautrekking i regjeringen?

-Jeg oppfatter at vi alle sammen er opptatt av å ha et godt system i forhold til nettleia. Det som er viktig for hele Regjeringen i arbeidet som nå pågår er for det første hensynet til forsyningssikkerheten. For det andre er det viktig å få til en rettferdig kostnadsfordeling i forhold til nettet og for det tredje er det viktig at kundene som må forholde seg til et monopol i nettet blir godt ivaretatt, sier statsråden. 

-Det er også slik at det er mange ulike meninger om likere nettleie. Og det er ikke helt enkelt å skulle lage et system som alle synes ivaretar de tre hensynene jeg nevnte, og flere andre hensyn, på en god måte. Så vi jobber hardt med er å finne gode løsninger på kompliserte spørsmål for å få et best mulig system, avslutter Olje- og energiministeren.

08. mai 2019