None
Styreleder i Distriktsenergi Halvard Fjeldvær.    

Årsmelding - Styreleders betraktninger av året som har gått

av Halvard Fjeldvær
07. mai 2019

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Året 2018 har vært et spennende og utfordrende år for bransjen og Distriktsenergi. Vi opplever store endringer og at endringsprosessene er i full gang i enkeltbedrifter, og vi ser at disse gjenspeiler seg i myndighetenes reguleringer. Dette har gitt grobunn for mange gode diskusjoner i styret i Distriktsenergi. Jeg vil benytte anledningen til å takke styret for arbeide de legger ned for våre medlemsbedrifter.  

Les hele årsmeldingen for 2018 her.

Jeg vil også rette en takk til alle utvalgene som står på for felleskapet og til administrasjonen som jobber iherdig for medlemmene og deres framtid i en bransje i endring. La det ikke være noen tvil – rammevilkårene for medlemmene ville vært annerledes uten Distriktsenergi. Derfor er det som styreleder hyggelig med gode tilbakemeldinger fra medlemmer og det er hyggelig å oppleve innmeldinger i løpet av året. For meg som styreleder er det viktig at vi har flest mulig medlemmer for å kunne fremstå med tyngde. Men det er også viktig at man tar inn over seg at ved å ikke være medlem, lar man andre betale for fellesskapets gode om man deler våre interessepolitiske synspunkter.  

Av saker som har stått høyt på listen siste år er arbeidet med likere nettleie i Norge. Dette er krevende men gjennomførbart. Nå nærmer vi oss et forslag til en modell vi håper og tror det er mulig å få gjennomslag for. En mer rettferdig nettleie i Norge er et åpenbart mål. Vi kan ikke fortsette å ha det slik at det er først og fremst antall kunder, topografi og geografi som er hovedårsakene til forskjellene i nettleien i Norge. 

Nettreguleringen er alltid et prioritert område for Distriktsenergi. Særlig i år, når vi nå vet at NVE ser på hele inntektsrammemodellen. Vi har prioritert å få ferdigstilt et notat der vår «posisjon» i en rekke spørsmål i reguleringen fremkommer. Vi lager Distriktsenergi sin inntektsrammemodell, som gjør det enklere å komme med helhetlige og konstruktive innspill til NVE. NVEs arbeide her vil følges tett. 

Og ikke minst ønsker vi å være med på utviklingen innen digitalisering videre. Vi måles på effektivitet og digitaliseringen må ha som mål å redusere kostnadene for selskapene. Derfor har vi engasjert DNV GL til å finne ut hvor medlemmene står mht fremtidens teknologi og digitalisering. På årskonferansen vil vi basert på det som kommer ut av denne rapporten dele ut en teknologi og innovasjonspris. Vi må ruste oss for framtiden.

I tillegg sitter Distriktsenergi i en rekke utvalg både hos myndigheter og i Statnett innenfor en rekke områder medlemmene møter i hverdagen. Listen er lang, tidkrevende og imponerende. 

For øvrig er det verdt å nevne at vi opplever et godt samarbeide med NVE, dette selv om vi er de første til å kritisere de når vi er uenige i deres tilnærminger i enkeltsaker. Men vi er takknemlige for at NVE stiller på møter og har en «åpen» policy når det gjelder å diskutere saker. Det samme opplever vi at OED og OEDs politiske ledelse har. Det gir grobunn for bedre beslutninger. 

Vi opplever også god dialog med interessenter rundt oss. Dette gjelder så vel Energi Norge og KS Bedrift. For Energi Norges del her dette medført at vi også i år har arrangert felles regionmøter der uenigheter og enigheter belyses. 

Også vi ønsker oss en grønn framtid der våre medlemmer er en del av løsningen for det grønne skiftet. Ingen sak er viktigere for Norge og verden vil mange si. Likevel er det de sakene som står på agendaen hos selskapene for å kunne gjøre en god jobb på vegne av eier, kunder og lokalsamfunnet i det daglige arbeidet som står øverst på Distriktsenergis prioriteringsliste.  

Jeg ønsker velkommen til årsmøte og årskonferansen i Rosendal. Det største møtet arrangert i Rosendal noen gang, der vi også opplever venteliste for å kunne delta. Vi håper å kunne ta imot alle som vil og ser fram til noen spennende dager med gode diskusjoner, godt faglig innhold og forhåpentligvis litt lavere skuldre enn ellers i hverdagen.   

07. mai 2019