None
Leder

Forskrifter om det selskapsmessige og funksjonelle skillet forventes før sommeren

av Knut Lockert
09. april 2019
Mange selskaper er inne i større omstillingsprosesser, og forskriftene i kjølvannet av kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet har vært etterlyst i lang tid. Nå opplyser OED at utkastet til forskrifter forventes å komme på høring på denne siden av sommeren. Endelig.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi kjenner ikke innholdet i høringsutkastet, men vi er svært klare på hva som har vært våre ønsker i dialogen med NVE, som har forberedt utkastet for OED. Vi har deltatt i arbeidsgrupper der også flere av medlemmene våre har sittet og gjort et godt stykke arbeide på vegne av fellesskapet. Vi har sendt en rekke innspill til NVE i flere omganger. Brevet som dere kan lese her er det mest omfattende skriftelige innspillet, og er sendt i fellesskap av Distriktsenergi og KS Bedrift.

I forskriftsutkastet til det selskapsmessige skillet, vil vi blant annet finne nærmere regler om salg av egenkapasitet, salg av overskuddskapasitet, samarbeid om driftssentraler og vi vil finne regler om salg av beredskapstjenester. Når det gjelder det funksjonelle skillet forventer vi en avklaring på hva myndighetene legger i ledelsesbegrepet.  

Vår tilnærming er at hensikten bak reglene legges til grunn gjennom bruk av prinsipper og ikke detaljerte regler. Dette henger naturligvis sammen med at detaljerte regler kan være treffende i ett område eller for noen selskaper, men passe dårlig i andre selskaper og i andre deler av landet. Et eksempel på dette er at ledelsesbegrepet åpenbart vil ha et annet innhold i et større selskap enn i et mindre selskap, der alle avgjørelser av betydning legges på sjefens bord. 

Kravet til det selskapsmessige skillet gjelder for alle, mens kravet til det funksjonelle skillet (ledelsesskillet) gjelder for alle selskaper med flere enn 10 000 kunder.

Distriktsenergi har skrevet mange brev og artikler rundt ønsket om å bli kvitt kravet til det funksjonelle skillet for flest mulig nettselskap. Likevel, la oss ta noen fakta. EU-kravet er at de med flere enn 100 000 kunder skal være underlagt kravet til det funksjonelle skillet, mens det i Norge etter flere omkamper har endt opp med at dette skal gjelde alle selskaper med flere enn 10 000 kunder.  

Flere stiller nå spørsmål om vi kan stole på at grensen blir stående på 10 000 kunder, eller om vi kan vente nok en omkamp. Vår klare oppfatning er at grensen på 10 000 kunder ikke blir endret. I hvert fall vil dette kravet stå så lenge dagens regjering sitter med makten. Det har sin årsak i at kravet til 10 000 kunder står nedfelt i regjeringserklæringen. Og det er slik at regjeringen ikke kan endre en del av regjeringserklæringen uten at hele erklæringen kommer i spill. Om regjeringen går av og når det skal skrives en ny erklæring etter neste stortingsvalg, er det i teorien mulig at det funksjonelle skillet kommer opp igjen. Vi tror ikke det vil skje, men hvem hadde vel trodd at KrF skulle gå i regjering med FrP? Uansett, vi følger med og har dialog med sentrale politikere som deler vårt syn med hensyn på eventuelle endringer i lovverket.  

Vi forventer at reglene i forskriftene trer i kraft 1. januar 2021, som er det samme tidspunkt som lovendringene for det selskapsmessige og funksjonelle skillet trer i kraft.

09. april 2019