Distriktsenergi-TV

Norge kan helelektrifiseres, men vi har dårlig tid

I dag la Statnett fram rapporten «Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm». Rapporten slår fast at transport og industri står for de klart største delene av norsk fossil energibruk og klimagassutslipp. – Elektrisitet må erstatte hydrokarbonene i transportsektoren og i industrien. Men vi har dårlig tid dersom vi skal nå klimamålene, men vi har løsningen. Her kommer distriktsverkene til å spille en sentral rolle, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett.

Rundt halvparten av primær energibruk i Norge er allerede elektrisk. Å erstatte dagens fossile energibruk vil kunne krever at Norge produserer om lag 40 TWh i fornybar energi. Dette kan skje innen 2040 med en aktiv politikk som tilrettelegger for elektrifisering innen både transport og industri, inkludert petroleumssektoren, sier Lont.

Dette gir små konsekvenser for sentralnettet, mens utfordringene vil være større i distribusjonsnettet. Han forteller at Statnett årlig investerer 10 milliarder kroner for å gjøre transmisjonsnettet klart for det grønne skiftet.  

- Lokale begrensninger i distribusjonsnett og utjevning av lokale effekttopper fører til at effektutfordringene ikke får like store konsekvenser på sentralnettet. Den digitale utviklingen kommer til å muliggjøre en utjevning av lokale effekttopper slik at forbruket ikke kommer samtidig men spres ut i tid, sier Lont.

- Selv om Norge er et av verdens mest elektrifiserte land er det fortsatt stort potensial til å erstatte bruk av fossile energikilder som olje, kull og gass ytterligere. Dette vil gi store besparelser i energibruken og en samlet reduksjon i norske klimagassutslipp på rundt 25 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier statnettsjefen.

24. april 2019