Distriktsenergi-TV
Nett

KrF vil ha likere nettleie raskt

Tore Storehaug (KrF) er svært fornøyd med at regjeringspartnerne sa ja til likere nettleie i regjeringsplattformen, men han er utålmodig og vil ha ned nettleia i distriktene raskt. – Jeg forventer og vil jobbe for at vi nå får på plass en ordning som kan gjøre at forskjellene går ned og at nettleia blir likere, sier Tore Storehaug til distriktsenergi.no.

-Dersom alle i Norge betalte lik nettleie ville nettkunder i Oslo betale to øre mer per kilowattime. Men for nettkunder i tynt befolkede regioner som i noen tilfeller betaler opptil 20-30 øre mer per kilowattime enn de i Oslo, ville regningen ha falt betydelig, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Urettferdig

Ifølge NVE betaler husholdninger i Sogn og Fjordane i snitt 72 øre kilowattimen i nettleie og avgifter, som er drøye 19 øre mer per kilowattime enn i Oslo hvor det er mange flere kunder som deler på regningen. I Møre og Romsdal og Telemark betaler kundene også over 60 øre kilowattimen i snitt.

Dagens fordeling av nettleien er urettferdig, mener Storehaug, som selv er fra Sogn og Fjordane. Storehaug har jobbet lenge med å få en mer rettferdig fordeling av nettleien i Norge. - Dette handler om å endre en urettferdig praksis hvor noen må betale mer enn andre fordi de bor i et område med nye kraftutbygginger eller med krevende lokal topografi, sier Storehaug. 

Vil ikke tallfeste utjevningen

Storehaug vil imidlertid ikke tallfeste hvor mye nettleien vil kunne gå ned i distriktene. 

- I Regjeringserklæringen - Granavolden-plattformen - står det at Regjeringen vil fremme tiltak for å utjevne nettleien, som varierer mye mellom by og land. Hvor mye utjevning forventer du vil komme ut av dette? 

Jeg er veldig glad for den formuleringen som står i regjeringsplattformen, den bygger jo på det som skjedde i statsbudsjettet der vi sa at Regjeringen sin utkvittering av utjevningsforslaget som Stortinget først vedtok ikke var god nok. Og vi ønsket en ny runde, der vi skulle se på ulike modeller for å få jevnet ut og for å få et mer rettferdig system på plass. Og når det nå står i erklæring at man skal fremme tiltak, så forventer vi at det betyr at vi får på plass en ordning som kan gjøre at forskjellene går ned og at nettleia blir likere for folk, sier Storehaug. 

Kan komme i neste statsbudsjett

I høstens budsjettavtale som ble inngått den 20. november 2018 ble regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige med KrF å enige om å utrede «frimerkeprinsippet», som innebærer lik nettleie for alle over hele landet, på samme måte som at frimerker koster det samme i hele Norge uansett hvor dyr postombæringen i området er. I tillegg skal regjeringen utrede et alternativt forslag hvor nettselskapene får kompensasjon for faktorer i nettleien som de ikke kan påvirke, som for eksempel krevende lokal topografi eller behov for nett til nye, store kraftutbygginger. 

-Når tror du likere nettleie vil bli en realitet? 

-Det forslaget som allerede er vedtatt i Stortinget (høstens budsjettavtale, red.anm.) er jo naturlig at blir sett som en del av en statsbudsjett-prosess, så jeg forventer og kommer til å jobbe for at dette skjer før heller enn senere. Og så er det jo sånn at selv om en sak står i en Regjeringsplattform så er det jo mange partier som har et eierskap og skal lese sine ting inn i det. Så for de av oss som ønsker likere nettleie så er jo det her og er viktig steg videre og så må vi brette opp ermene og gjøre den jobben som skal til for at det blir en realitet, sier Storehaug. 

-Det er jo KrF anført av deg som har klart å få likere nettleie inn i Granavolden-erklæringen. Men hvordan har du klart å få Høyre og Fremskrittspartiet med på dette og fått de til å forstå at dette er god politikk? 

-Jeg er jo veldig glad for at det står at det skal fremmes politiske tiltak. Det kommer til å være viktig for KrF at likere nettleie blir en realitet. For dette er jo en av de sakene som jeg har et visst påtrykk fra hjemmefra fordi folk opplever det som urettferdig og det er en sak som jeg har et stort engasjement for og som jeg ønsker å få lov til å jobbe mer med og å komme i havn med, sier Storehaug. 

Stort engasjement i distriktene
-Og det er et gryende folkeopprør nå ute i distriktene, for i ditt fylke, Sogn- og Fjordane er jo nettleia 20 øre kilowattimen dyrere enn for folk som bor på Østlandet og i Oslo-området. Hvor lenge kommer distriktene til å tolerere dette?  

-Det er jo et godt spørsmål, jeg opplever at dette er et av de spørsmålene jeg oftest får enten en klapp på skuldra for eller spørsmål om når jeg er hjemme. Enten det er på butikken, på kirketrappa eller i et bursdagsselskap. Og jeg tror det vitner om at folk opplever det som urettferdig at det koster så mye å bo. Og en har ikke noe valg når en velger nettselskap, kostnaden er lik uansett. Og det oppleves som urettferdig og jeg tror at folk ønsker å få til en forandring, og det skal jeg jobbe for, sier Storehaug.  

Dette er ordlyden i budsjettavtalen: 

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.»

Dette er ordlyden i Granavoldenerklæringen 

Regjeringen vil «Utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.»

Dette koster nettleien for husholdningen

NVE utarbeider fylkesoversikt for nettleien som husholdningene betaler. Prisene er inklusive mva. og forbruksavgift. Tallene er i øre per kilowattime. 

 

04. februar 2019