None
Foto: nordsaltenkraft.no    
Nettleie

Kronikk: Nord-Salten Kraft, et av landets mest effektive selskaper ber om likere nettleie

av Stein Valle
20. november 2019
Nord-Salten Kraft er et av landets mest effektive selskaper i følge NVE sine målinger, og "et av referanseselskapene i inntektsreguleringen." Men selskapet har likevel av landets høyeste nettleie på grunn av få kunder å dele regningen på, samt krevende topografiske og klimatiske forhold. Med dette utgangspunktet er det sterkt urimelig at vi som et supereffektivt selskap ikke har mulighet til å tilby våre kunder en lavere nettleie. Vi er derfor som de fleste av landets nettselskaper for en likere nettleie i Norge.

Stein Valle

Administrerende direktør i Nord-Salten Kraft.

Alle landets innbyggere er tilknyttet kraftnettet med det samme behovet om tilgang på varme og strøm. Tilgangen til kraften er at av våre grunnleggende behov i et moderne samfunn. Det er derfor sterkt urimelig at noen må betale langt mer enn andre for tilgangen på strøm. Dette blir særlig urimelig for kundene til Nord-Salten Kraft som er et av landets mest effektive selskaper. Med dagens tariffsystem vil vi aldri kunne tilby våre kunder en gjennomsnittstariff i Norge uansett hvor effektive vi er. Det er sterkt urimelig og det kan ikke fortsette slik. Vi stiller oss derfor bak Distriktsenergis alternative tariffmodell, «effektivitetsmodellen». 

Et hovedelement i effektivitetsmodellen er at dersom nettselskapet er 100% effektivt basert på NVEs målinger i inntektsrammemodellen, får kunden gjennomsnittlig nettleie i Norge. Er selskapet mer effektivt, blir det billigere, og er selskapet mindre enn 100% effektivt blir det dyrere for kunden. En slik modell fremmer effektive og fremoverlente selskaper, i motsetning til dagens modell som har liten sammenheng mellom selskapenes effektivitet og nettleien til kunden.  

Vi stiller oss også bak oppropet fra et flertall av landets nettselskaper med et krav om likere nettleie, som ett viktig innspill til NVE, som i disse dager ferdigstiller sitt oppdrag til OED om alternative måter å utjevne nettleien på. Nå forventes det at NVE kjenner sin besøkelsestid og kommer med forslag som gir en reell utjevning av nettleien og ikke bare kvitterer ut oppdraget med at det er bare er å fusjonere og derigjennom sentralisere selskapene som eneste salomoniske løsning.  

I Nord-Salten har vi i 2019 en nettleie på 51 øre/kWh, mens gjennomsnittlig nettleie i Norge (veid) er på 29,85 øre. Samtidig er vi i 2019 113% effektiv. Det gir ingen mening. 

Vi ønsker oss fortsatt kompetansearbeidsplasser, høy beredskap og en positiv utvikling av lokalsamfunnene. Likere nettleie vil være med å underbygge dette, da næringsliv og husholdninger vil dra nytte av en lavere og mer rettferdig nettleie enn den de opplever i dag. Også vi stiller oss undrende til at det er billigst tilgang på kraften i Oslo hvor det knapt nok produseres en eneste kWh, mens det i området vårt er betydelig kraftproduksjon, med en langt høyere nettleie. For å få til noe slikt skjønner vi at beslutningene tas i Oslo. Nå er det tid for endring med likere nettleie for alle i Norge. 

Dette er Nord-Salten Kraft

Nord-Salten Kraft AS er lokalisert i idylliske omgivelser i Ulvsvåg på Hamarøy. Nord-Salten Kraft eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av private aksjonærer. 

Nord-Salten Kraft er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet. Selskapet sysselsetter i overkant av 50 personer. Nord-Salten Kraft AS har kontorer i Bogøy i Steigen, Kjøpsvik i Tysfjord og Ulvsvåg i Hamarøy. Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune.

Kraftproduksjonen foregår på fem kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn, Sagfossen, Forsanvatn og Forsanvatn minikraftverk.

Nord Salten Kraft har nettopp omorganisert til konsernmodell, med Nord-Salten Kraft Holding AS (NSKH) som konsernspiss. Etter omorganiseringen består konsernet av NSKH, NSK og Nord-Salten Kraft Nett AS (NSKN), hvor aksjene i NSK og NSKN eies 100% av NSKH. De gamle eierne av NSK har nå fått tilsvarende eierandel i NSKH som de fra før hadde i NSK.

20. november 2019