None
Direktør i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Ove Flataker.    
Nettleie

NVE/RME – rapport om likere nettleie – et steg i riktig retning

av Knut Lockert
19. november 2019
Det har vært knyttet stor spenning til NVE eller nå til RMEs (Reguleringsmyndigheten for energi) svar til OED om hvilke metoder for å utjevne nettleien de har falt ned på. Rapporten går i riktig retning, men omfanget av omfordelingen-tilskuddet og metoden vil avgjøre om dette er godt nok eller ikke før en kan konkludere. Nå skal rapporten på høring og vi lover å høre fra oss.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I rapporten foreslås det slik vi leser denne ganske umiddelbart, i liten grad ulike modeller for utjevning av nettleien. Distriktsenergis modell er gjenstand for omfattende utredning før de velger å ikke satse på denne. Det kan vi leve godt med i Distriktsenergi, dersom resultatet til slutt blir tilfredstillende for kundene i de selskapene som har størst utfordringer med høy nettleie. Derimot er vi 100% sikker på at vår modell som NVE/RME kaller Distriktsenergimodellen har vært med å sette saken godt på agendaen. Det er vi fornøyd med.  

Det er heller ikke slik at rapporten kommer utelukkende med den løsningen som de tidligere alltid har gjort, nemlig at det bare er å fusjonene så går dette over. Nå foreslås det at det gis en form for tilskudd til de områder som har høyest nettleie. De det ikke sier noe om, så vidt vi kan se umiddelbart, er noe om omfanget og hvem som skal "få" tilskuddet.  

Les hele rapporten fra NVE her.

Det er resultatet som er viktigst

Fra vår side er det fortsatt avgjørende at det resultatet en til slutt detter ned på innebærer at de kundene som i dag opplever høyest nettleie får en reduksjon som betyr noe. Omfordelingen eller tilskuddet må være omfattende nok til at selskaper som møter en høy tariff grunnet topografi, klima og ikke minst har færre kunder enn snittet å fordele utgiftene på treffes av ordningen. Også de selskapene som tar lokalt ansvar for nasjonen Norges behov for elektrifiseringen av Norge av klimahensyn må treffes av ordningen. Vi minner om at effektivitetsmodellen foreslått av Distriktsenergi innebar en omfordeling på vel 440 milloner kroner. Denne summen er omfattende nok til at den betyr noe i utsatte områder. Og 4-500 millioner av bransjens samlede inntektsramme eks Statnett på 16-17 milliarder bør være en grei sak å omfordele, om det er ønskelig. Det bør det være. Dersom man velger å øke tariffen med ett øre/kWh i omfordelingsformål, tas det inn ca 840 millioner kroner. Ett halvt øre halvparten. Det gjør seg i potten og er for ingenting å regne, dersom man ønsker en reell endring. 

Det foreslås tilskudd

Om man velger en ren tilskuddsordning slik vi opplever NVE legger seg på, må ordningen være robust, dvs ikke en ordning som er avhengig av statsbudsjettet fra et år til et annet, og beløpet må være så stort at det gir en reell konsekvens der det betyr mest. 

Våre umiddelbare beregninger er at ca 400 millioner i tilskudd, innebærer at ingen betaler over 35 ørekWh eks avgifter. Dette vil vi komme nærmere tilbake til i vår høring naturligvis. 

Veien videre

Rapporten er nå ute på høring med en høringssfrist satt til den 8. januar 2020. Departementet ber i en hilsen til RME «om at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sender utredningen på høring på vegne av departementet. Departementet ber om at RMEs anbefaling og oppsummering av høringsinnspillene overleveres til departementet senest 20. januar 2020».

Samtidig vet vi at regjeringen i Statsbudsjettet opplyser om at Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte våren 2020. 

«Det vises til Stortings anmodningsvedtak fra desember 2018 og til Granavolden-plattformen der det er varslet at regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte våren 2020.».

Her legges med andre ord opp til et krevende løp utover våren der målet må være likere nettleie – vedtatt med bindende virkning før Stortinget tar sommerferie sommeren 2020.

19. november 2019