None
Tegning: Alf Bruseth.    
Leder

Bøter og Elhuben - NVE/RME - dette holder rett og slett ikke.

av Knut Lockert
13. november 2019
Den 29.10.2019 fikk 111 nettselskaper beskjed gjennom NVEs nyhetsbrev om at de får tvangsbøter for mangler ved dataene som leveres til Elhuben. Bøtene frustrerer bransjen og tilbakemeldingene er klare på at dette var unødvendig, konfliktskapende og krevende å forholde seg til. Vi ber NVE/RME om å revurdere tvangsbøter som virkemiddel i denne type saker.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Mange av nettselskapenes ledere trekker fram at ansatte har arbeidet natt og dag for å levere etter kravene, og opplever bøtene svært urettferdige og demotiverende. I Distriktsenergi spør vi, hva er hensikten med dette NVE og nå RME?

Bøter til 111 av landets nettselskaper? Her snakker vi åpenbart om en systemfeil mer enn et utrykk for at enkeltselskaper ikke gjør jobben sin. Distriktsenergi har heller ingen tro på at tvangsmulktene innebærer en endring i adferd hos selskapene, som skal ligge i bunn for å benytte tvangsbøter som dette. Nettselskapene gjør jobben sin så godt de kan uansett tvangsbøter eller ikke. Vi snakker om et alvorlig virkemiddel- tvangsbøter som bør brukes med kløkt og ikke i utide. 

Distriktsenergi har i dag oversendt NVE/RME en lengre hilsen der vi ber NVE om å svare ut en rekke spørsmål i anledning bøteleggelsen og ikke minst revurdere denne virkemiddelbruken fremover. Også de gitte bøtene bør NVE/RME trekke tilbake etter vår oppfatning.  

Les hele brevet til NVE/RME her.

Det påpekes blant mange andre forhold at NVE/RME bør se nærmere på hjemmelsgrunnlaget for bøtene. NVE/RME vet at disse kan inneholde feil. Det trekkes i den anledning frem at bevisgrunnlaget er flyttet fra selskapene som må bevise sin uskyld og ikke NVE/RME, som selv må ha kontroll på at bøtegrunnlaget er riktig.  

Av forhold nettselskapene trekker frem som begrunnelse for at det ikke burde gis bøter i dette stadiet i Elhubens historie er: 

  • Selskapene sto i kø hos systemleverandørene. Det var ikke mulig i en periode å få hjelp av den systemleverandøren selskapene hadde en relasjon til.   
  • Og at det var forhold i datagrunnlaget som kunne være feil grunnet forhold utenfor deres kontroll.  Dette kunne være avslåtte brytere, AMS målere uten kommunikasjonsenhet eller utfordringer med signaler. 
  • Det ble også lagt vekt på at kvalitetskravene i startfasen på et helt nytt system for en hel bransje ble satt for strengt. 

Det er heller ingen tvil om at NVE/RME gjennom denne bøtepraksis, undergraver sin autoritet og myndighet i forhold til bransjen. Det er hverken myndigheter eller bransjen tjent med. Bare av denne grunn håper vi at NVE/RME følger opp Distriktsenergis anmodning om å revurdere bøtelegging som virkemiddel fremover. 

13. november 2019