None
Finansminister Siv Jensen (FrP) holder finanstalen for Stortinget. Foto: Stortinget    
Politikk

Statsbudsjettet 2020 – ingen store overraskelser

av Knut Lockert
07. oktober 2019
I Statsbudsjettet økes elavgiften fra 15,83 til 16,13 øre. Utjevningsordningen er oppskriftsmessig satt til 0 kr,- og det skal ryddes i det funksjonelle skillet. Som forventet altså.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Elavgiften

Distriktsenergi er svært opptatt av at de samlede utgifter for sluttkunden i kraft-Norge ikke øker. Elavgiften gikk i fjor ned fra 16,58 til 15,83 øre pr kWh. Nå går avgiften litt opp igjen til 16,13 øre/kWh.  Inklusive moms blir elavgiften 20,16 øre/kWh. Vi hadde håpet at fjorårets tilnærming fra regjeringen var ett begynnende trendskifte. Det var det altså ikke. 

Utjevning av nettleien

Oppskriftsmessig og som forventet avventes spørsmålet om utjevning av nettleien. Det vises til Stortingsvedtaket fra 2018.

Vedtak nr. 84, 3. desember 2018 
«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.» 

Deretter forteller statsbudsjettet oss det vi vet nemlig at i Granavolden-plattformen er det varslet at regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Olje- og energidepartementet vil se punktet i Granavolden-plattformen og anmodningsvedtaket i sammenheng. Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte våren 2020. 

Vi vet også at NVE nå jobber med en sak der de skal foreslå tiltak i tråd med det som her påhviler regjeringen av utredninger i en innstilling fra NVE til OED den 4 november i år. Ett arbeid vi følger tett naturligvis. 

Når det gjelder utjevningsordningen som Stortinget over år tidligere har bevilget penger til, er denne i år som i fjor satt til 0,-.

Funksjonelt skille 

I budsjettet vises det til anmodningsvedtaket om at det skal gis unntak for selskaper med færre enn 30 000 kunder 

Vedtak nr. 551, 16. mars 2018 

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en lovendring som ivaretar de mindre nettselskapene, og der det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap med under 30 000 abonnenter gis fritak.» 

Regjeringserklæringens tilnærming med unntak for de med færre enn 10 000 kunder er ikke nevnt, men dessverre vil det være dette kravet som blir lagt til grunn i lovforslaget, selv om det ikke er nevnt spesifikt i budsjettfremlegget.  

Det legges til grunn at reglene knyttet til grensene for det funksjonelle skillet fremmes for Stortinget på ordinær måte i god tid før ikrafttredelsestidspunktet i 2021. 

Det er også slik at det skal gis unntak for selskaper som drifter flere naturlige monopol i samme selskap. 

Vedtak nr. 552, 16. mars 2018 
«Stortinget ber regjeringen gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme selskap, unntak fra kravet om funksjonelt skille.» 

Bredbånd 

Det settes av et tilskudd til utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging på 256,1 millioner. Beløpet i 2019 var på 250 millioner, først 200 millioner, men så ble det gitt en tilleggsbevilgning på 50 millioner. 

Andre budsjettposter

  • RMEs selstendighet understrekes også i dette budsjettet med en egen budsjettpost satt til 57, 5 milllioner kroner.
  • Det gis et tilskudd til Elbilforeningen på 1,5 millioner.
  • Og Norsk Hydrogenforum får 1. million i støtte. 
07. oktober 2019