None

Energibruken i Norge mot 2035: Elektrifisering av transport gir nedgang i samlet energibruk

av Redaksjonen
03. januar 2019
En stadig større andel av norsk energibruk vil bli dekket av strøm, bioenergi og fjernvarme. I husholdninger og tjenesteytende næringer vil olje og parafin nesten være faset ut i 2020. Innen transport overtar elektriske kjøretøy. Elektriske motorer er mer effektive enn fossildrevne, og vil bidra til nedgang i samlet energibruk. Men strømforbruket vokser kraftig fra 135 TWh i 2018 til 151 TWh i 2030.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det viser den ferske NVE-rapporten Energibruk i Norge mot 2035.

NVEs analyser viser at overgang til nye teknologier innen transport og energieffektivisering i bygningssektoren, kan redusere energibruken i Norge med i overkant av 2 prosent fram mot 2035. 

Forbruksveksten i strømforbruket drives frem av transport og datasentre. 

Transportsektoren elektrifiseres

NVE forventer at halvparten av bilparken i Norge kan bli elektrisk i 2035. Elektrifisering av transport går stadig raskere. Gunstige rammebetingelser for elbiler, bedre lademuligheter og flere elbilmodeller er sterke drivkrefter bak denne utviklingen. 

Elektriske motorer er tre ganger så effektive som tradisjonelle forbrenningsmotorer og NVE anslår derfor at elektrifisering av transport kan gi en nedgang i samlet energibruk til transport på 12 TWh fra 2016 til 2035.   

Det brukes også stadig mer biodrivstoff innen veitransport, og i fremtiden kan også hydrogen få en rolle innen tungtransport og sjøfart, mener NVR. 

-Elektrifisering av transport er positivt fordi det gir både lavere energibruk og lavere klimagassutslipp, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

Bygningssektoren bli fossilfri

I bygningssektoren effektiviseres bygningsarealet som en følge av strengere krav til bygningers energibruk og teknologiutvikling. Vi får mer effektiv belysning og bedre elektriske apparater. Dette gjør at energibruken i bygg reduseres til tross for at bygningsarealet øker. NVE finner i sine analyser at energibruk i bygg kan reduseres med 4 TWh fra 2016 til 2035, hvis trendene vi har observert de siste årene fortsetter. Myndighetene har bestemt at mineralolje og parafin skal fases ut innen 2020. På bakgrunn av dette forventer NVE at energibruken i bygg vil bli tilnærmet fossilfri etter 2020.

Vekst i industri og datasentre

Økt aktivitet i industrien kan føre til at energibruken her øker mot 2035. Det planlegges nye fabrikker og utvidelser av eksisterende anlegg innen aluminiumnæringen og annen energiintensiv industri. I tillegg bygges det stadig flere datasentre.

- Selv om vi ikke har så mange store datasentre i dag, kan dette raskt bli en ny stor kraftintensiv næring i Norge. Mange aktører har planer om å bygge datasentre i Norge de neste årene, sier Anne Britt Leifseth.

        

NoneEnergibruk per energivare i Fastlands-Norge: Figuren viser en kraftig vekst i bruken av strøm frem mot 2035 og at det samlede energiforbruket vil avta, som følge av elektrifiseringen av transportsektoren og energieffektivisering i bygningssektoren. Energibruken i Norge vil reduseresmed i overkant av 2 prosent fra 2016 til 2035.    
03. januar 2019