None
Leder

Også industrien vil ha lik nettleie

av Knut Lockert
21. september 2018
Det er store forskjeller i nettleien i Norge avhengig av hvor man bor. Distriktsenergi har lenge arbeidet for lik nettleie, og i mars ba Stortinget regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettariffen. Men det er ikke bare forbrukerne som opplever urettferdigheten i ulike nettpriser. Nå vil også industrien utjevne nettleien. Dette er verdt å merke seg, for industrien får det ofte som de vil.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi skjønner at industrien hiver seg på og synliggjør utfordringene som industrien møter med store forskjeller i tariffen med like type bedrifter (store forbrukere med høy brukstid) på ulike nettnivå. Lik nettleie for alle - forbrukere så vel som industri - er rettferdig og det er gjennomførbart om politikerne vil. Det er også flertall på Stortinget i dag for å gjennomføre en nettutjevning om partiene følger opp vedtakene på landsmøtene våren 2017. Norsk Industri mener at en modell med gjennomgående tariff for store forbrukere med høy brukstid bør utgjøre en naturlig del av regjeringens forestående utredning av tiltak for utjevning av tariffene for forbrukerne.

Distriktsenergi trenger åpenbart ikke å tale industriens sak. Det klarer de best selv. Men vi merker oss at industrien nå tar opp utfordringen med at industribedriftene møter ulike tariffer på ulikt nettnivå. Slik det er i dag skal enhver kunde møte kostnadene i det nettet de er tilknyttet pluss kostnadene fra overliggende nett. Dette kan åpenbart oppleves urettferdig sett i fra industriens ståsted når kunden som knytter seg til nettet er nærmest identisk, samtidig som de opplever svært forskjellige nettariffer avhengig av hvor de er tilknyttet nettet i Norge. 

Nå som Stortinget skal se på ulike ordninger for å utjevne nettleien blir industriens problemstilling lagt på Stortingets bord. Garantert. 

Stortingets dilemma blir, dersom de skal komme industrien i møte, at de må se på dette i sammenheng med resten av nettleien i Norge. Dersom de velger å møte industrien med å gi større kunder med lang brukstid nærmest lik tariff uavhengig av hvor de er tilknyttet nettet, blir det krevende å ikke gi alle landets uttakskunder, en likere nettleie uavhengig av hvor de er tilknyttet nettet. Alternativet om bare industrien får likere nettleie og ikke andre uttakskunder, blir at den store industrikunden betaler mindre i underliggende nett lokalt og på den måten tvinger de øvrige nettkundene i området til å ta den delen av regningen som industribedriften ikke lenger vil betale. Det er selvfølgelig ikke holdbart. 

Problemstillingen ligner på utfordringen i Sogn og Fjordane der nettkundene lokalt er med på å betale for landets ønske om å bygge mer ny fornybar kraft. En regning vi alle bør være med å ta en andel av. 

Norsk Industri er for øvrig i sin tilnærming til like industritariffer bekymret for Statnetts økning av transmisjonsnettariffen. Det er en bekymring vi deler med Norsk Industri, men det er ikke sikkert at løsningen er at store industribedrifter med lang brukstid skal betale mindre av denne økningen med det resultat av andre kunder betaler mer. 

Det som er ganske sikkert er at det blir mange og lange diskusjoner om tariffen i løpet av høsten. Industriens innsalg av sine utfordringer i debatten om lik/likere nettleie bekrefter dette. 

21. september 2018