None
Konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL sier olje og kull straks er på vei ned, mens bruken av naturgass vil øke i mange år og stå for halvparten av energibruken i 2050.    
Miljø

Verden mot 2050: Halvparten av energien blir fornybar – naturgass erstatter olje som den største energikilden

av Redaksjonen
11. september 2018
Verdens energisystem vil bli vesentlig renere, rimeligere og mer pålitelig. I 2050 vil halvparten av energien som brukes komme fra fornybare kilder som vann, vind og sol. Allerede i 2026 vil naturgass gå forbi olje og bli verdens viktigste energikilde. Gass beholder førsteplassen også etter 2050 og vil stå for 25 prosent av verdens energiforbruk.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Slik konkluderer årets energianalyse fra Norske DNV GL som ble lagt fram i London i går. Energy Transition Outlook beskriver en omfattende omlegging av energibehov og energiproduksjon de neste tiårene.

 Endringene i produksjon og forbruk når det gjelder fornybar energi vil skje mye raskere enn tidligere analyser har vist. 

Jorden blir varmere

Men skiftet over til fornybar energi skjer ikke raskt nok til at Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til to grader bli oppfylt. DNV GL mener at verden styrer mot en oppvarming på 2,6 grader.

Energibehovet avtar 

Men Energy Transition Outlook viser med all tydelighet at energiproduksjon og forbruk går raskt i riktig retning. Her er noe av hovedkonklusjonene i rapporten:

  • Verdens totale energibehov vil falle etter 2032. Dette skyldes primært at bruken og produksjonen blir mer effektiv.
  • I 2050 vil halvparten av all energi være fornybar. Halvparten av energien som produseres og brukes vil komme fra fornybare kilder som vannkraft, sol og vind.
  • Sol og vindkraft som i dag samlet står for én prosent av energibruken i verden, vil i 2050 stå for henholdsvis 12 og 16 prosent.
  • Verden blir mindre avhengig av olje, gass og kull. I 2050 kommer bare 50 prosent av verdens energibehov fra fossile kilder. 
  • Etterspørselen etter olje vil falle fra 2023. Etterspørselen etter kull har allerede begynt å falle.  
  • Naturgass blir den største energikilden i 2026. Naturgass vil også være den største energikilden i 2050 og trolig enda lengre inn i fremtiden. 
  • Elektrisitetsforbruket vil mer enn dobles frem mot 2050 og vil stå for halvparten av energiforbruket i verden. Solkraft og vindenergi vil produsere mer enn 2/3 av denne elektrisiteten. 
  • Prisen på energi sett i forhold til verdens samlede verdiskapning (GDP) vil være lavere i 2050 enn i dag. Det vil investeres massivt i strømnettet og i fornybar kraft. 
  • I dag står alle verdens biler, busser, lastebiler, skip og fly for 27 prosent av energiforbruket. I 2050 vil denne andelen falle til 20 prosent.

Figuren nedenfor viser utviklingen i forbruk og produksjon av de ulike energikildene og viser en klar nedgang i olje og vekst i naturgass og fornybar energi. 

Verdens primærenergiforsyning etter energikilde. Tall etter 2017 er framskrivninger (Kilde. DNV GL)

Norge kan tjene stort

Utviklingen er svært interessant sett med norske øyne, sier konsernsjef i DNV GL Remi Eriksen i en pressemelding, og viser til at Norge er en storprodusent av både naturgass og fornybar elektrisitet.  Den gode nyheten for Norge i denne store endringen, er at gass vil være etterspurt i mange tiår – og at elektrifisering av skip gir store muligheter for norsk skipsindustri. Norge har allerede syv helelektriske skip i kysttrafikk og norsk maritim industri ligger langt foran andre land.

Elektrifisering av transportsektoren

Mer enn 25 prosent av alle nye biler som selges I Norge er elbiler. Resten av Europa kommer etter, og allerede om ti år vil halvparten av alle nye biler i Europa være elbiler. I Kina, India og Nord-Amerika vil det samme skje fem år etter, i 2032 tror DNV GL. 

Vekst uten økte utslipp 

Frem til nå har kurvene for økonomisk vekst og utslipp av klimagasser fulgt hverandre tett. Ifølge DNV GL vil kurvene kobles fra hverandre de neste tiårene. Det betyr at verden for første gang kan oppnå økonomisk vekst uten like stor økning i utslippene. DNV GL spår faktisk at verdens totale energibehov vil falle etter 2032. Dette skyldes primært at bruken og produksjonen av energi blir mer effektiv.

Verdens energiforbruk målt i exajoule (EJ = en milliard milliard joule). Tall etter 2017 er framskrivninger.

DNV GL ser altså for seg mange positive utviklingstrekk – sett fra et miljø- og klimaperspektiv.
Men også i 2050 vil halvparten av verdens energibehov måtte dekkes av fossil energi. DNV GL mener det må til ekstraordinære tiltak for å bremse utslippene av klimagass. I analysen går det frem at i tillegg til økt energieffektivisering og økt andel fornybar energi, vil karbonfangst og lagring fra fossile energikilder være helt nødvendig.

11. september 2018