None
Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.    
Medlemmer

Nordkraft gir utbytte for første gang siden 2013

av Redaksjonen
03. mai 2018
Nordkraft mer en doblet årsresultat i 2017 og kan notere seg et resultat på 120,4 millioner etter skatt. Etter flere år med omstilling og null utbytte til eierne, gis det nå et utbytte på 25 millioner kroner.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-2017 ble et år med stabil drift og positivt resultat for alle virksomhetsområder. I tillegg til at kjernevirksomheten representert ved Nett, Produksjon, Prosjekt og Energidrift har økt sine resultater, har konsernets datterselskap Enerconsult AS levert sitt hittil beste resultat på 4,2 millioner. I 2017 oppnådde Nordkraft sin høyeste resultatandel fra Polar Kraft AS (tidl. Kraftinor AS) med et resultatbidrag på 12,8 millioner, sier administrerende direktør i Nordkraft, Eirik Frantzen.

Mer enn doblet resultatet

Nordkraft oppnådde i 2017 et resultat før skatt på 159,5 millioner, mot 73,5 millioner i 2016. En av konsernets vesentligste verdidrivere er kraftprisen. Områdeprisen på 23,7 øre/kwh i 2017 er på samme lave nivå som i 2012. Produksjonsvirksomheten har økt sitt resultatbidrag med 80 prosent i samme periode, uavhengig av kraftprisen.

All kraft Nordkraft produserer, selges til kraftbørsen Nordpool.

- Vi forventer at kraftprisene vil holde seg på et relativt lavt nivå de neste årene, mens markedet synes å tro på en liten oppgang i 2018, sier Frantzen.

- Det gode resultatet er påvirket av en del engangseffekter (34 millioner) og prosjektutvikling er et område vi ikke forventer samme lønnsomhet i etter 2020 når de grønne sertifikatene opphører. Inntjeningen til produksjonsvirksomheten påvirkes direkte av kraftprisutviklingen, og prognosene de kommende årene tilsier fortsatt lave kraftpriser, sier Frantzen. 

Økende resultater med lave kraftpriser

- Vekst utenfor egen balanse og kontinuerlig effektivisering har gitt god drift og økte resultater, sier Eirik Frantzen. Netto rentebærende gjeld er redusert fra 1,8 milliarder til 0,9 milliarder i løpet av de siste fire årene, og konsernets resultater er forbedret selv om kraftprisene i perioden har vært lave. Gjennom operatørskap (drift av kraftverk som eies av andre) og prosjektutvikling (f. eks. Sørfjorden) har Nordkraft skapt nye inntekter uten å selv foreta investeringer. Det bidrar til at resultatet ikke er like avhengig av kraftprisene som tidligere. Operatørskapsinntektene økte med 77 % fra 2016. Konsernets satsing på prosjektutvikling som er i en startfase hadde en veldig positiv utvikling i 2017.

03. mai 2018