None
Nyheter

Skeptisk til innføring av abonnert effekt som tariffmodell

av Redaksjonen
01. mars 2018
29. november 2017 sendte NVE ut på høring forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet fra 2021. Medlemmene til Distriktsenergi og KS Bedrift er gjennomgående skeptisk til å innføre denne abonnementsmodellen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det fremgår av et felles høringssvar fra Distriktsenergi og KS Bedrift. Du kan lese hele høringssvaret til Distriktsenergi og KS Bedrift her

Modellen som NVE foreslår innebærer at kundene avregnes etter tre ledd i tariffen, herunder et fastledd (abonnert effekt), et overforbruksledd og et energiledd.

Brudd med praksis

- NVE sitt forslag bryter med den praksis som har vært for effekttariffer i Norge og som har fungert godt, det vil si målt effekt, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. Han sier at følgende tre punkter oppsummerer KS Bedrift og Distriktsenergis syn på NVE sitt modellforslag om abonnert effekt:

  • Den blir utfordrende å kommunisere til kundene
  • Den er vanskelig å tilpasse seg for kundene, noe som vil undergrave målsettingen ved endringen
  • Den er vanskelig å kombinere med ønsket om en mer rettferdig og lik tariff for flest mulig kunder i Norge

- Vi oppfordrer derfor NVE til å vurdere modellvalget på nytt og da gjerne i kombinasjon med forsøk i større skala enn det som har vært gjort til nå, sier Lockert. Han mener at undersøkelsesgrunnlaget som ligger bak NVEs modellvalg fremstår som for tynt til at det er forsvarlig å støtte den foreslåtte endringen og legger til at den nye modellen tidligst bør innføres fra 2022, og ikke før Elhub er på plass.  Dessuten tilføyes det at den foreslåtte modellen i for liten grad treffer de reelle effektoppene når disse intreffer i nettet. 

Lik tariffmodell for alle kunder

I høringen ber NVE om at man vurderer en lik tariffmodell for alle. Distriktsenergi og KS Bedrift støtter intensjon bak dette. 

-Lik tariffmodell kan medføre at kundene får lavere nettleie sammenlignet med dagens modell. Det kan legge til rette for økt kundeforståelse, og kan gi et felles marked med like rammebetingelser for tredjepartsaktører som tilbyr produkter og tjenester som bidrar til laststyring og sluttbrukerfleksibilitet, sier Lockert

KS Bedrift Energi og Distriktsenergi er imidlertid skeptisk til å innføre en lik modell for husholdninger, fritidsboliger, små næringskunder og store næringskunder siden forslaget ikke inneholder nok informasjon om hva abonnert effekt innebærer for næringskunder. - Vi kan ikke stille oss bak noe som i liten grad er utredet, sier Lockert. 

01. mars 2018