Distriktsenergi-TV
Nett, Statsbudsjett

Mener at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak: SP vil samle opposisjonen om et nytt nettariffvedtak

-Senterpartiet vender tommelen ned for regjeringens budsjettforslag om utjevning av nettariffen. - Vi er overrasket over at dette er svaret vi får i statsbudsjettet. Vi kan ikke se at regjeringen har vurdert ulike modeller slik som anmodningsvedtaket krevde. Slik jeg leser flertallet i Stortinget så ønsker vi en utjamningsordning. I statsbudsjettet ligger det hverken utjamningsmidler eller forslag om modeller som kan utjevne forskjeller i landet, og da mener jeg at regjeringen ikke har svart på bestillingen som et enstemmig flertall i Stortinget ba om.

Det sier stortingsrepresentant Ole André Myrvold (SP) som er medlem i Energi- og miljøkomiteen.  

-Er det mulig for dere sammen med opposisjonen i Stortinget å få gjort noe med dette?

Kan fremme nytt og tydeligere vedtak

Ja, nå må vi gå inn å se på budsjettproposisjonen skikkelig, og så vil jeg ta initiativ til en samling av opposisjonen for å se om det bør fremmes et nytt forslag som konkretiserer modellen med utjevning av nettariffen tydeligere enn det Stortinget gjorde i sitt forrige vedtak. 

Myrvold viser her til stortingsvedtaket som sier: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.» 

I statsbudsjettet for 2019 avviser regjeringen stortingsflertallets vedtak. I statsbudsjettet skriver nemlig Olje- og energiministeren:

«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i 2010 en utredning av den samlede reguleringen av strømnettet. NVE har i 2018 oppdatert og vurdert om det har skjedd relevante endringer i forutsetningene for konklusjonene som angår tariffutjevning i 2010-rapporten. Gjennomgangen og vurderingene er oppsummert i kap. 12 Utjamning av nettariffane i Noreg i proposisjonens del III, side 139. NVE konkluderer med at en modell med hel eller delvis tariffutjevning vil svekke nettselskapenes insentiver til å redusere kostnader. Det legges ikke opp til å innføre en ordning for utjevning av nettariffer i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp.»

Dette er Senterpartiets Ole André Myrvold, ikke enig i og kampen for likere nettleie i Norge fortsetter inn i budsjetthøsten og eventuelt inn i Stortingssalen via ett nytt representantskapsforslag.   

09. oktober 2018