Distriktsenergi-TV
Statsbudsjett

Storehaug kraftig ut mot regjeringens statsbudsjett: Skuffet og provosert over at Regjeringen ikke vil utjevne nettariffene

-Et samlet Storting har bedt er regjeringen komme tilbake med en egen sak som kan gjøre nettleien likere og mer rettferdig. Men det regjeringen sier i statsbudsjettet er at fusjoner er veien å gå for å få likere nettleie. Det er åpenbart at regjeringen ikke har innfridd stortingets vedtak. Regjeringen har et dårligere grunnlag for de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Det sier stortingsrepresentant Tore Storehaug fra KrF.

-Det er et flertall for likere nettleie i Norge, sier Storehaug.

Det var Krf og Tore Storehaug som våren 2018 fikk flertall i stortinget for følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.» Men nå vender altså regjeringen tommelen ned for dette. 

I statsbudsjettet skriver Olje- og energiministeren:

«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i 2010 en utredning av den samlede reguleringen av strømnettet. NVE har i 2018 oppdatert og vurdert om det har skjedd relevante endringer i forutsetningene for konklusjonene som angår tariffutjevning i 2010-rapporten. Gjennomgangen og vurderingene er oppsummert i kap. 12 Utjamning av nettariffane i Noreg i proposisjonens del III, side 139. NVE konkluderer med at en modell med hel eller delvis tariffutjevning vil svekke nettselskapenes insentiver til å redusere kostnader. Det legges ikke opp til å innføre en ordning for utjevning av nettariffer i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp.»

Storehaug er klar på at Regjeringens svar på spørsmålet om utjevning av tariffene ikke på noen måte er et tilstrekkelig svar til Stortinget og at KrF vil ta opp denne saken i budsjettforhandlingene.

08. oktober 2018