None
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg vil ikke utjevne nettariffene slik et stortingsflertall har bedt om. Foto: OED/Scanpix.    
Statsbudsjett

Statsbudsjettet: Regjeringen vil ikke utjevne nettariffene

av Redaksjonen
08. oktober 2018
Kl. 10 i dag la regjeringen fram statsbudsjettet for 2019. Regjeringen konkluderer med at det ikke vil gå inn for en slik utjevning. – Dette er ikke godt nok. Vi i Distriktsenergi kommer til å jobbe for at Stortinget sier nei til forslaget i budsjettet og ber om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag til utjevning slik Stortinget har bedt om, sier Knut Lockert.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Jeg har i dag snakket med en rekke av stortingspolitikerne fra opposisjonen i Energi- og miljøkomiteen. Reaksjonen fra Vandrehallen i Stortinget på budsjettdagen er at regjeringens avvisning av utjevning av nettariffene ikke på noen måte er et tilstrekkelig svar fra regjeringen på spørsmålet om lik eller likere tariffer. 

Det var Krf ved stortingsrepresentant Tore Storehaug som våren 2018 fikk flertall i stortinget for følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.» Men nå vender Regjeringen tommelen ned for dette. I statsbudsjettet skriver Olje- og energiministeren:

«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i 2010 en utredning av den samlede reguleringen av strømnettet. NVE har i 2018 oppdatert og vurdert om det har skjedd relevante endringer i forutsetningene for konklusjonene som angår tariffutjevning i 2010-rapporten. Gjennomgangen og vurderingene er oppsummert i kap. 12 Utjamning av nettariffane i Noreg i proposisjonens del III, side 139. NVE konkluderer med at en modell med hel eller delvis tariffutjevning vil svekke nettselskapenes insentiver til å redusere kostnader. Det legges ikke opp til å innføre en ordning for utjevning av nettariffer i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp.»

– Det er mange underlige virkninger eller bivirkninger av nettleien i dag og en av de er at det er dyrest å få tilgang til strøm i områder med mye produksjon. I Sogn og Fjordane ser man rett på fossefallene, de har dyrets nettleie og strømmen er et ballkast unna. I Oslo produserer det ikke en kWH utover noe fjernvarme og her er tilgangen til strømmen via nettleien billigst. Slik kan det ikke være, sier Lockert.

– Det er stor forskjell på kostnadene til å drifte nettet avhengig av hvor man bor, men dette er i all hovedsak ikke påvirkbare kostnader. Det er kostnader knyttet til topografi og antall kunder til å dele på regningen, sier Lockert.

-Tilgang til strøm er et av våre primærbehov i Norge i dag. Kostnadene for denne tilgangen varierer betydelig avhengig av hvor man bor. Årsakene til prisforskjellene er avhengige av tilfeldige grensesnitt i nettet og i all hovedsak knyttet til topografi og antall kunder til å dele på regningen. Dette mener vi blir en feil måte å prise denne tjenesten på, sier Lockert.

08. oktober 2018