None
Nett

Statnett øker tariffen for sentralnettet med 9 prosent. Nå skal også kraftkrevende industri betale mer

av Redaksjonen
04. oktober 2018
Statnetts styre har vedtatt sentralnettstariffen for 2019. Store investeringer i strømnettet gjør at tariffen øker med 9 prosent, og det blir gjort endringer for å gjøre forskjellene mindre mellom industrien og den jevne forbruker.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Tariffene er prisen aktørene betaler for å være tilknyttet sentralnettet. Forbrukere ser ikke noe til denne regningen, men den inngår som en del av nettleien alle må betale til sin lokale nettleverandør.

Økningen skyldes store investeringer

Statnett gjør for tiden betydelige investeringer for å sikre at sentralnettet er robust, og for å sikre strømforsyningen i mange år fremover. 2018 blir året med høyest investeringer noensinne. Etter dette forventes investeringsnivået å gå noe ned. Dette kommer fram i Statnetts oppdaterte investeringsplan. En viktig årsak til det rekordhøye investeringsnivået i 2018 er mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England, samt innenlandske nettforsterkninger knyttet til disse. Dessuten er kraftsystemet i endring og skal blant annet takle en overgang fra fossil til fornybar kraft i Norden, samtidig som det er et stort reinvesteringsbehov i eksisterende nett. Dette medfører i følge Statnett økt tariffnivå i årene fremover, og for 2019 øker tariffen for sentralnettet med 9%. For vanlige forbrukere betyr det i snitt en økning på 0,6 øre/kWh.

Her finner du tariff for 2019

Kraftintensiv industri må betale mer

Statnett gjør også endringer i tariffmodellen. Kraftintensiv industri kan i dag få opptil 90% redusert tariff. Styret i Statnett vedtok at dette taket reduseres med 15 prosentpoeng til 75% i 2019. Styret legger videre til grunn at taket reduseres med ytterligere 15 prosentpoeng både i 2020 og 2021. Dette er basert på de vurderingene som i dag foreligger om en fremtidig ny tariffmodell. 

- Grunnen til at vi gjør disse endringene, er at forskjellen mellom kundene med høyest rabatt og andre kunder ellers ville ha økt betydelig. Vi investerer for tiden i et sterkere nett som sikrer strømforsyningen i fremtiden, og dette kommer alle som bruker nettet til gode. Det er et spleiselag, og alle nettkunder må bidra, sier Knut Hundhammer, konserndirektør i Statnett. – På denne måten blir forskjellen mellom industrien og den jevne forbruker mindre, tilføyer han.

Drøfter videre rundt ny tariffmodell

Statnett la tidligere i år frem forslag til en modell som er bedre tilpasset de omfattende endringene kraftsystemet står overfor, og dermed legger til rette for en mer samfunnsøkonomisk effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet.

I sitt vedtak ber styret administrasjonen fortsette arbeidet med en ny tariffmodell – inkludert en foreslått økning i innmatingstariffen, som i dag er begrenset oppad av et tak fastsatt av EU. Styret legger til grunn at det videre arbeidet med den nye tariffmodellen skal skje i god dialog med kunder og andre interessenter. 

– Prosessen omkring tariffen har gått over lang tid, med utstrakt kontakt, men vi fortsetter dialogen, sier Hundhammer. – Når en ny tariffmodell foreligger, er det viktig at alle elementene er forstått og bredt forankret, legger han til.
Dette er de nye tariffsatsene:

Her kan du lese mer om tariffene i sentralnettet.

04. oktober 2018