None
Fornøyd: Trond Lauritsen er daglig leder i Sykkylven Energi - en vital samfunnsbygger som nå runder 100 år. Foto: Privat    
Medlemmer

Sykkylven Energi runder 100 år: Lokal og vital samfunnsbygger

av Redaksjonen
22. oktober 2018
Sykkylven Energi kan se tilbake på 100 år som lokal samfunnsbygger. – I tillegg til en lang tradisjon innen produksjon og distribusjon av strøm har vi i dag også høy kompetanse på annen samfunnskritisk infrastruktur, som vannforsyning, avløp og fibernett, sier administrerende direktør Trond Lauritsen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Sykkylven Energi AS ble etablert i forbindelse med bygginga av kraftstasjonen på Riksheim. Strømlevering fra eget energiverk startet for 100 år siden. 

Gir liv til et energisk lokalsamfunn

-Vår visjon er å gi liv til et lokalsamfunn i utvikling, og denne visjonen viser retningen og ambisjonsnivået for Sykkylven Energi. Det betyr at vi har som mål å være en sentral aktør på flere områder i nærmiljøet – ikke bare som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur. Vi er også en framtidsretta arbeidsgiver som rekrutterer og utdanner nye fagfolk. Sist, men ikke minst, er vi en viktig støttespiller til det lokale kulturlivet, idrettslag og andre frivillige gjennom fond og sponsing, sier Lauritsen. 

Viktig verdiskaper 

-Hvert år fører vi betydelige verdier tilbake til kommunen, som igjen legger grunnlag for videre utvikling av lokalmiljøet. Vi bidrar til blant annet til å bevare bosettingen, styrke næringslivet og øke verdiskapningen i Sykkylven. Gjennom vårt eget fond gir vi deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsing til ulike fritidstilbud og frivillig arbeid. Dette omfatter alt fra idrettsanlegg og korps, til festivaler og annet kulturliv, sier Trond Lauritsen. 

Han fremhever at det er store samfunnsøkonomiske fordeler gjennom ved at Sykkylven Energi har ansvar for det meste av samfunnskritisk infrastruktur i kommunen som strømproduksjon, strømnettet, vannforsyning, avløp og fibernett.

-Sykkylven Energi er i likhet med Austevoll kraftlag det eneste selskapet som i tillegg til strøm og fiber, også har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegg. Hvert år henter Sykkylven ut flere millioner kroner i samdriftsfordeler ved at det gjennomføres et tverrfaglig behov i alle prosjekter og at alle grøfter blir fylt opp med viktig infrastruktur. Vinneren er lokalsamfunnet og sluttkundene, som får flere meter med nett for samme kronen, sier Lauritsen. 

Smarte strøm- og vannmålere 

Et annet eksempel på nytten ved å samle kritisk infrastruktur ser vi innen AMS-prosjektet som er de smarte strømmålerne som installeres i alle husstander. Sykkylven Energi besluttet tidlig å anskaffe en tilleggsmodul i strømmåleren (MUC) som i praksis gjør vannmåleren smart. 

-Kostnaden med denne løsningen utgjør kun en brøkdel av hva alternativ kostnad ville vært om vi skulle sende ut en egen montør i etterkant av AMS-installasjon, og viser nok en gang den samfunnsøkonomiske besparelsen ved vår organisering, sier Lauritsen. 

Miljø og bærekraft blir stadig viktigere og det er positivt at styresmaktene har satt ambisiøse mål innen feltet. Norge er godt på god veg mot en utslippsfri og fullelektrisk transportsektor. I Sykkylven er vi klare og i posisjon til å bidra til denne utviklinga. Vi skal blant annet bidra til elektrifisering av ferga på Aursneset, forteller Lauritsen. 

Sikker og stabil strømleveranse

-I Sykkylven har vi alt fra private husstander til offentlige institusjoner og hjørnesteinsbedrifter som er avhengig av stabil strømleveranse. Vi har gjort store investeringer for å møte behovet til våre om lag 5000 kunder. Samtidig med utbyggingen av Statnett sitt nye anlegg ble det lagt nytt nett inn til Sykkylven og internt i kommunen. Det gjør at vi i dag har et forsyningsnett i toppklasse, der det aller meste av strømnettet ligger i bakken. Resultatet er et robust nett med stor kapasitet og sikre strømleveranser, forteller Lauritsen. Sykkylven Energi ble kåret til et av de beste i landet på forsyningssikkerhet.

I løpet av 2018 vil alle kundene til Sykkylven Energi få montert nye, automatiske strømmålere. Dette er en den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år – til fordel både for kundene, kraftsystemet og klimaet.

Lokal kraftprodusent

Sykkylven har noe av det beste norsk natur kan by på. Plassert midt i hjertet av Sunnmøre har vi tilgang til store naturressurser som gir gode forutsetninger for kraftproduksjon. Sykkylven Energi produserer miljøvennlig kraft i vassdragene Riksheim og Årset. I dag blir om lag halvparten av det totale forbruket av elektrisk energi i kommunen produsert ved de tre kraftstasjonene Ramstaddal, Riksheim og Riksheimdal. Årlig produksjon utgjør 55 GWh. 

- Vårt mål er å være mest mulig selvforsynte med kraft, og at verdiene blir værende lokalt. Derfor ønsker vi å legge til rette for utbygging av mer småkraft. Vi er opptatt av å produsere ren kraft gjennom mest mulig skånsom og miljøvennlig utnytting av ressursene. Våre vakre omgivelser gir inspirasjon i vårt daglige virke når det gjelder hensynet til miljøet og kor viktig det er å spille på lag med naturen, sier Lauritsen.

Alltid på nett

-Å være offensive når det gjelde digitalisering og teknologi er avgjørende for å ha et aktivt lokalsamfunn med et pulserende næringsliv og innovative innbyggere. Dette var bakgrunnen for at vi  i 2010 besluttet å satse på fiber. 

-For at Sykkylven skal være en attraktiv kommune å bo og drive næring i, er vi avhengige av å ha et godt utbygd og driftssikkert fibernett. -Vi kan i dag tilby både Internett, telefoni og TV over same linje.  Fibernettet vårt dekker i dag store deler av kommunen. Målet vårt er å fortsette utbyggingen, slik at flest mulig får fiber i framtida, forteller Lauritsen.  

Tjenester som holder vann

Sykkylven Energi forsyner i dag om lag 1700 kunder med rent og godt drikkevann. Vi er underlagt strenge krav til hygiene og vannkvalitet gjennom drikkevannsforskriften. Vi har daglig kontroll av vannforsyninga. Det blir tatt prøver av drikkevannet kvar 14. dag. I tillegg arbeider vi med kartlegging for å minske eventuelle lekkasjer, gjennom mellom anna automatisk avlesing av forbruk i utvalgte område. 

Om lag 4800 innbyggere er knyttet til det kommunale avløpsnettet, der Sykkylven Energi har ansvar for bortledning og rensing. Gjennom kontinuerlig satsing på avløpssektoren arbeider vi for å hindre unødig forurensing av miljøet og sjenerende lukt.  

Dette er Sykkylven Energi

Sykkylven Energi AS ble etablert i forbindelse med byggingen av kraftstasjonen på Riksheim. Strømleveringa fra eget verk tok til den 22. januar 1918. Høsten 1997 vedtok Sykkylven kommunestyre å omorganisere selskapet til et aksjeselskap. Sykkylven Energi eier og driver tre kraftstasjoner, en i Ramstaddal og to på Riksheim. Forsyninga av konsesjonsområdet er sikret gjennom tilknytting til samkøringsnettet via den nye transformatorstasjonen på Heiane.

I 2002 overtok Sykkylven Energi ansvaret for drift av vann, avløp og renovasjon fra Sykkylven kommune. I 2011 ble et nytt forretningsområde grunnlagt ved at det blei starta utbygging av fiber i Sykkylven kommune. De siste åra har det blitt etablert og investert store beløp i samfunnskritisk og framtidsretta infrastruktur. Ny 22 kV forsyning fra Heiane Transformatorstasjon og ny kraftstasjon på Riksheim er de to største enkeltprosjektene i selskapets historie. 

Sykkylven Energi er 100% eid av Sykkylven kommune.

22. oktober 2018