Leserinnlegg

Skrot det funksjonelle skillet

av Asle Strand
15. januar 2018
Det er tungtveiende grunner til at Stortinget bør skrote kravet om det funksjonelle skillet for nettselskap med under 30.000 kunder.

Asle Strand

Direktør Asle Strand, KS Bedrift Energi

Når kravet om det funksjonelle skillet tres nedover ørene på kraftselskapene, vil virkningen være å undergrave muligheten for at teknologiintensive kompetansearbeidsplasser slår rot utenfor bystrøk. Når nettet må skilles ut i eget selskap med egen ledelse, øker det presset på eierne for å selge til store, pengesterke enheter i byene.

Det er unødvendig dyrt. I motsetning til bildet som NVE og større selskaper gjerne maler, er det mange eksempler på høyeffektive, mindre selskaper her til lands. Disse selskapene vil først bli påført en betydelig omstillingskostnad, og deretter årlige merkostnader som følge av at flere ledelsesfunksjoner må lønnes, og flere styremedlemmer må honoreres. Dette er kostnader de store selskapene, som i henhold til europeisk lovgivning allerede har innført et skille, slipper. Resultatet blir dermed at de effektive små påføres kostnader, og at de store rykker videre opp på effektivitetsmålingen.

Merkostnaden for det funksjonelle skillet har tidligere blitt anslått til å beløpe seg til rundt 100 millioner kroner årlig og med betydelige engangskostnader i tillegg. Kostnaden skyves over på kundene, i form av økt nettleie. Når NVE uttrykker bekymring for kostnadsnivået i nettet, er det ikke åpenbart lurt å forskriftsfeste en unødvendig kostnadsøkning.

Det hemmer utvikling. Det samfunnsmessige regnskapet til de mindre kraftselskapene er solid. Selskapene bidrar med positive ringvirkninger i lokalsamfunnene. I tillegg til at selskapene gjerne anskaffer lokale varer og tjenester, er det også flere eksempler på at mindre selskaper har satset sammen med nystartede aktører i energisektoren. Mens slike samarbeid ikke alltid har vært gullgruver, har det bidratt med oppdatert kompetanse til de lokale kraftselskapene. Det er i seg selv positivt. Om kraftselskapene i distriktene kjøpes opp av enheter i byene, går en glipp av kontakten med næringskrefter i lokalmiljøene.

Stortinget må stemme både med hjertet og med hodet. Når Stortinget skal stemme over forslaget som skraper kravet om funksjonelt skille for selskapet med under 30.000 kunder 16. mars, er det viktig at de stemmer for at små selskaper skal få drifte videre uten unødig byråkrati og kostnadsbyrde. Det blir samtidig en stemme for opprettholdelsen av kompetansearbeidsplasser i distriktene.

15. januar 2018