None
Leder

Reguleringsmyndigheten overtar NVE-oppgaver

av Knut Lockert
11. januar 2018
I dag er det NVE som er reguleringsmyndighet på energispørsmål. Innføringen av EUs tredje energimarkedspakke medfører at Stortinget denne våren skal ta stilling til en ny uavhengig klageinstans, kalt Reguleringsmyndigheten (RME). RME får ansvaret for helt sentrale deler av NVEs oppgaver. RME skal være uavhengig – men blir det virkelig et uavhengig organ?

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

NVE har forberedt seg godt ved at de allerede i 2013 opprettet Elmarkedstilsynet i en egen avdeling, der oppgavene i tredje energimarkedspakke omfattes. Fra 5. januar i år endret Elmarkedstilsynet navn til RME og ble tildelt eget budsjett i statsbudsjettet. 

Oppgavene lagt til RME er for bransjen og for Distriktsenergis del helt sentrale.  Vi snakker tariffer, økonomisk regulering, utenlandskabler og sluttbrukermarkedet. Hvordan disse oppgavene ivaretas politisk og regulatorisk er dermed av stor interesse. 

Det er en underlig stillhet rundt dette i bransjen. Forholdet til ACER, den europeiske reguleringsmyndigheten, er gjenstand for heftig debatt i bransje og blant politikere.   Men konsekvensen av at vi får en ny enhet RME, er forunderlig lite diskutert. 

Skal være uavhengig

Eldirektivet krever at RME er uavhengig, og dette innebærer uavhengighet fra markedsinteresser, politiske interesser, andre offentlige organer og private foretak ved utførelse av regulatoroppgaver. 

Det er også slik at vedtak fattet av RME kan påklages og i så fall går klagen til en uavhengig klageinstans foreslått lagt til Bergen.  

Summen av at RME skal være uavhengig fra politisk kontroll og at klagesakene til RME skal sendes til egen klageinstans som også skal ligge utenfor direkte politisk kontroll, er en liten energipolitisk revolusjon. 

Blir RME uavhengig?

Direktivet legger til grunn en juridisk og funksjonell uavhengighet for RME. Juridisk og funksjonell uavhengighet ligner jo svært på begreper myndighetene har stilt krav om til bransjen, nemlig kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille, som skal gjennomføres innen 2021, med mindre lovgiver bestemmer noe annet.  

Det underlige er at ved opprettelsen av RME som er EU bestemt, har både NVE sjefen, Sanderud og statsråd Søviknes tatt til orde for en minimumsløsning som er slik at Norge skal gjøre det vi må med hensyn til EU, men ikke mer. 

Det er et forståelig standpunkt.  Det underlige er at når det gjelder det selskapsmessige og funksjonelle skillet er kravene statsråden vil påføre bransjen strengere en EUs krav. Her har EU som kjent lagt seg på et krav til selskaper over 100 000 kunder mens myndighetene har kjørt dette regelverket på alle selskaper uavhengig av størrelse. 

Oppsiktsvekkende nok så uttaler NVE-sjefen på Montels sider 12 mai i fjor at RME-modellen som regjeringen ønsker innebærer at NVE holdes samlet, og at NVE sjefen fremdeles vil være øverste leder også for Elmarkedstilsynet (nå RME), blant annet for å trekke på de stordriftsfordelene som finnes i NVE. 

En modell for staten og en annen for bransjen

I Distriktsenergi skjønner vi NVEs tilnærming meget godt.  Det har vært et hovedpoeng for oss at selskapene må kunne bruke alle sine ansatte på en mest mulig fleksibel måte, slik NVE ønsker med RME.  Vi undrer oss over myndighetenes tilnærming til spørsmålet der en minimumsløsning gjøres gjeldende for NVE, mens en ikke-EU bestemt maksimumsløsning dyttes på bransjen i det funksjonelle skillet. 

Vi mener at hva som er tilstrekkelig uavhengighet mellom NVE og politiske myndigheter ikke er ferdig diskutert.  Vi har ikke svaret i Distriktsenergi og vi forstår som nevnt NVEs og OEDs tilnærming, da vi ser de samme argumenterte på vegne av bransjen. Men vi savner diskusjonen og tillater oss å stille noen spørsmål i lyset av kravet til uavhengighet og nøytralitet for RME; 

  • Er det tilstrekkelig at RME er en avdeling i NVE?
  • Er det tilstrekkelig at ansatte i NVE ikke kan jobbe RME og i NVE for øvrig?
  • Kan Per Sanderud være sjef for lederen i RME og samtidig være toppsjef i NVE?
  • Kan lederen i RME være en del av ledergruppen i NVE?
  • Bør nettsidene til NVE gjenspeile uavhengigheten til RME med egen nettportal?

Vi ser gjerne at NVE eller OED svarer oss konkret på spørsmålene og lover å ta svaret inn på distriktsenergi.no. Innføringen av tredje elmarkedspakke skal opp til høring i energi og miljøkomiteen den 2. februar i år. 

 

11. januar 2018