None
Nye muligheter På oppdrag fra Småkraftlaget og NVE ser IFE og SINTEF på småkraftverkenes potensiale innen hydrogenproduksjon. NVE spår at hydrogen på sikt kan hjelpe Norge med å kutte utslipp i transportsektoren. Her står en hydrogenbuss klar for prøvekjøring i Hannover, Tyskland. Foto: iStock    
Teknologi

Ser muligheter for hydrogenproduksjon

av Redaksjonen
25. september 2017
Studie utført av SINTEF og IFE på oppdrag fra NVE og Småkraftlaget viser at hydrogenproduksjon kan være et interessant forretningsområde for småkraftverk rundt om i landet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

To nye studier utført av Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF viser at hydrogenproduksjon ved norske småkraftverk kan være lønnsomt. Studiene er utført på oppdrag fra NVE og Småkraftforeningen, som sammen driver et treårig FoU-prosjekt rundt det samme temaet.

Målet med prosjektet er å se om kraft fra småkraftverk kan utnyttes til produksjon av hydrogen i områder med begrenset eller ikke-eksisterende nettkapasitet. Funnene fra de to første delprosjektene er positive.

Fra Nord til Sør

IFE og SINTEF har undersøkt de tekno-økonomiske forutsetningene for hydrogenproduksjon ved to forskjellige småkraftverk, ett i Akershus og ett i Nordland.

I tilfellet Rotnes Bruk i Nittedal finner undersøkelsen at lokal produksjon og distribusjon av hydrogen kan være interessant «i en tidlig fase av markedsutviklingen for hydrogen med investeringsstøtte», skriver NVE i en pressemelding på sine nettsider.

Ved Smolten settefiskanlegg og Storvatnet kraftverk i Hamarøy har SINTEF undersøkt muligheten for flerbruk av hydrogen, oksygen og varme.
– Denne samlokaliseringen gir mulighet for bruk av kraft til vannelektrolyse, i tillegg til bruk av oksygenet og varmen fra elektrolysøren direkte i smoltanlegget. Hydrogenet kan anvendes som i brenselcelle som back-up-løsning for strømforsyning, eller som drivstoff både innen vei- og sjøtransport, heter det i rapporten.

Studien viser også at et eventuelt elektrolyseanlegg ved Smolten settefiskanlegg på sikt kan gi positiv avkastning.

God utnyttelse av ressurser

Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE, påpeker at hydrogen er svært godt egnet som drivstoff i større kjøretøy.

Sammen med elbiler og andre ressursparende tiltak tror NVE at hydrogen kan være en viktig brikke når Norge skal kutte utslipp fra transportsektoren. Lokal produksjon kan bli en god inntektskilde.

– Hydrogenproduksjon ved småkraftverk kan bli en interessant måte å verdiøke norsk vannkraft ved å produsere hydrogen mens kraftprisene er lave for så å selge det som en foredlet energibærer året gjennom. Dersom hydrogenet produseres lokalt ved det enkelte kraftverk, øker den potensielle lønnsomheten betraktelig fordi man da eliminerer nettleien og man unngår dessuten nett‐tap ved å  anvende kraften på stedet, skriver Flatby.

Rapportene fra de to delprosjektene finner du her og her

 

25. september 2017