None
Foto: iStock    
Politikk

Begrens byråkrati og kostnader ved det funksjonelle skillet

av Knut Lockert
20. september 2017
I disse dager jobber NVE med innholdet i forskriften som skal definere det lovmessige kravet til det funksjonelle skillet. I et brev denne uken skriver Distriktsenergi og KS Bedrift at reglene som utarbeides ikke må dytte enda mer kostnader og byråkrati over på energiverkene og deres kunder.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Første januar 2021 skal alle energiselskaper ha gjennomført det lovmessige kravet til et selskapsmessig og funksjonelt skille (ledelsesskille). Blant problemstillinger vi tar opp i brevet til NVE er spørsmålet om hvordan man bør definere ledelse i henhold til de nye reglene. Vi tar opp spørsmålet om salg av overskuddskapasitet og regulering av fiber, og ser også på problemstillinger knyttet til driftssentraler.

I brevet legger Distriktsenergi og KS Bedrift vekt på at reglene må være fleksible, og at hensiktsmessig og kostnadseffektiv drift av større, bynære selskaper og hensiktsmessig og kostnadseffektiv drift av mindre, lokale selskaper nødvendigvis ikke er det samme.

Jo mere rigide NVE er med hensyn til tolkningen av reglene rundt det funksjonelle skillet, jo større kostnader vil bli påført bransjen. Dette vil innebære en uheldig utvikling for samfunnet. Vi frykter at en stivbent regulering, uten rom for variasjoner, vil påføre samfunnet dårlige og kostbare løsninger.

Oppfordringen fra Distriktsenergi og KS Bedrift er klar: Ikke la en teoretisk tilnærming fra Majorstua forme regelverket.

Utformet etter et ønske om å bli kvitt lokale energiverk

I motsetning til innføringen av det selskapsmessige skillet, som har en begrunnelse som bransjen i større grad ser verdien av, synes kravet til det funksjonelle skillet å være basert på andre motiver enn vilje til å finne de mest kostnadseffektive løsningene.
Distriktsenergi har hele tiden sagt at summen av tyngende tiltak treffer de lokale energiselskapene spesielt hardt. Innføringen av disse virker motivert av et ønske om å konsolidere bransjen. Vi opplever dessverre at flere miljøer deler vår oppfatning om dette.

Nytt Storting ville gitt andre regler

Det paradoksale er at dersom det hadde vært det nyvalgte Stortinget som skulle tatt stilling til kravet om det funksjonelle skillet hadde dette ikke blitt vedtatt i dag, da Krf gikk imot forslaget. Det var Venstre støtte til regjeringens forslag som sikret flertall i Stortinget. Etter valget må regjeringen ha støtte både fra Venstre og Krf dersom et lovforslag skal få flertall i Stortinget.

Ingen støtte fra Energi Norge

Distriktsenergi og KS Bedrift presenterte brevet for Energi Norge med en forespørsel om de ville være med på dette, slik at en samlet bransje kunne stått bak innholdet. Energi Norge takket nei til å være med.

Vi merker oss at Energi Norge til Europower uttaler «vi har hatt god dialog med NVE om selve prosessen. De har tatt hensyn til våre innspill og da ser vi ingen grunn til å skrive brev til dem eller være med på et brev nå».

I Distriktsenergi stiller vi oss noe undrende til at NVE skal ha tatt stilling til Energi Norges innspill. Ikke kjenner vi innspillene, og vi tror vel ikke at NVE har landet innholdet i forskriften foreløpig, heller. Men vi tar naturligvis Energi Norges beslutning til etterretning.

Brevet til NVE kan du lese her

20. september 2017