None
Foto: iStock    
Politikk

Regjeringen vil la forsikringsforetak ta større eierandel i nettselskaper

av Arvid Bekjorden
08. august 2017
Finansdepartementet foreslår at forsikringsforetak (som KLP) kan bli storeier i nettselskap. Begrensningen som i dag er på 15 % foreslås opphevet og vil da i praksis kunne økes opp til 50%.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Forsikringsforetak kan i dag ikke drive annen virksomhet enn forsikringsvirksomhet.

Dagens forbud gjelder også virksomhet som drives gjennom datterforetak. Dagens lovverk skal forhindre at forsikringsforetak  som f.eks Kommunal Landspensjonskasse (KLP)  blir involvert i støtte- eller redningsaksjoner, og hindre konsentrasjon av eierinteresser og innflytelse.
Dersom begrensningen på 15 % eierandel nå oppheves, vil det fremdeles gjelde en begrensning gjennom forbudet mot å investere kundemidler i datterforetak som driver forsikringsfremmed virksomhet. Dette vil som hovedregel innebære en grense på 50 % eierandel i slike foretak.   

KLP eier i dag 15 % i Ringeriks-Kraft

I forbindelse med kjøpet av en 15 % eierandel i Ringeriks-Kraft i 2014 uttalte KLP at den norske kraftbransjen kan vise til stabil og god avkastning, og at den har et langsiktig perspektiv.
De påpekte videre at dette passer godt med forvaltningen av KLPs pensjonsfond. KLP kjenner norsk kraftbransje godt fordi KLP har et langvarig og nært kundeforhold til mange av selskapene og eierkommunene.
Ringerike kommune kommenterte salget med følgende uttalelse i en pressemelding:
– KLP oppfyller alle kriteriene kommunestyret satte til en ny eier og er derfor meget godt fornøyd med å få KLP inn på eiersiden i Ringeriks-Kraft. Distriktsenergi erfarer at det var viktig for kommunen å få inn en eier som støtter den frie og regionale plasseringen som Ringeriks-Kraft i dag har.

Trønderenergi Nett ville ha KLP inn på eiersiden, ble nektet

I 2011 var Trønderenergi Nett og KLP enige om kjøp av en 35 % eierandel i selskapet. KLP søkte derfor om unntak fra regelen om maks 15 % eierandel. Finansdepartementet viste den gangen til begrensningen på 15 % eierandel og avviste søknaden fra KLP.
Dersom dagens forslag hadde vært gjeldende i 2011, kunne altså KLP hatt en eierandel på 35 % i Trønderenergi Nett i dag.

Distriktsenergi har høringen om endringer i dette regelverket til vurdering, og er umiddelbart positive til regelendringen.

 

 

08. august 2017