None
Foto: iStock    
Politikk

Sommerrush av høringer

av Arvid Bekjorden
01. august 2017
Hele ni høringer som gjelder energibransjen har blitt sendt ut i løpet av sommeren. Her kan du lese oppsummeringer av de forskjellige høringene og hva Distriktsenergi mener om de forskjellige sakene.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Graveforskriften

Regjeringen har lovet at hele landet skal ha mulighet til bredbåndstilknytning innen 2020.

For å gjøre det billigere å bygge ut bredbånd – slik at målsettingen kan nås – skal de nye forskriftene blant annet fjerne kommunebyråkrati som kan sinke utbygging.

Distriktsenergi har behandlet høringen i Bredbåndsutvalget og er positive til de nye forskriftene fra regjeringen.

NVEs referanserente

Hvert femte år vurderer NVE parameterne som legges til grunn i fastsettelsen av referanserenten for nettbransjen. Siste gjennomgang ble gjennomført i 2012, og modellen ble endret med virkning fra 2013. NVE har nå fått to konsulentselskaper til å vurdere om utviklingen i finansmarkedene de siste fem år gir grunnlag for å justere enkelte parametere i dagens metodikk. De foreslår å sette ned renten med 0,5 %.

Gjennomgangen i 2012 medførte at endrede markedsforhold ga et behov for å justere enkelte av parameterne for å bidra til at nettselskapene kunne få gjennomført nødvendige investeringer fremover. Justeringen skulle også gi en mer langsiktig og stabil forventning til egenkapitalavkastning. Et viktig moment var at «volatilitet i forbindelse med spesielle og kortvarige hendelser, som kriser, ikke nødvendigvis bør reflekteres i referanserenten»

Distriktsenergi mener at argumentene fra 2012 stort sett fortsatt er gyldige. Bransjen må fortsatt investere (blant annet i AMS-målere, digitalisering, fornyelse av strømnettet) i årene som kommer. Etter lenge å ha vært i en spesiell situasjon etter finanskrisen, er finansmarkedene nå i ferd med å snu, og det er fortsatt nødvendig med langsiktig og stabil forventning knyttet til avkastning på egenkapital (dette for å unngå at det underinvesteres i nettet).

Med bakgrunn i dette mener Distriktsenergi at dagens metodikk ikke bør endres så mye som konsulentene anbefaler.

Markedsadferd og offentliggjøring av innsideinformasjon

Bakgrunnen for høringsforslaget er å harmonisere med regelverket som er gjeldende i EU, og som dermed gjelder i de øvrige landene i det nordiske- og europeiske kraftmarkedet.

Endringen gjelder innføring av forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, krav til offentliggjøring av innsideinformasjon, samt rapportering av data til NVE fra systemansvarlig og markedsplass. NVE foreslår også å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som gjennom profesjonell virksomhet arrangerer handel.

Distriktsenergi ser positivt på at det jobbes mot er strengere regelverk for å unngå innsidehandel.

Endringer i systemansvarsforskriften

Bakgrunnen for høringen er et kraftsystem i endring og forventninger om at utfordringer i driften fremover vil føre til et behov for enda tettere integrasjon med markedsaktørene. NVE legger til grunn at dette øker behovet for transparens, involvering og forutsigbarhet i rammevilkårene for utøvelsen av systemansvaret, som utøves av Statnett.

Det overordnede formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, samt at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves.

Distriktsenergi er enige i at kraftsystemet er under endring og at det derfor er fornuftig å se på forskriftene som regulerer dette.

Endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at forbrukere får god kvalitet på strømmen som blir levert. Høringsforslaget fra NVE skjerper kravene til nettselskapene, ved blant annet å stramme inn på informasjonsplikten.

Dette gjelder blant annet informasjon som skal gis i forbindelse med planlagte avbrudd og driftsforstyrrelser, og hvordan nettselskapet skal håndtere saker der en sluttbruker er misfornøyd med leveringskvaliteten. NVE ønsker å styrke forbrukernes rettigheter ved å presisere hvordan nettselskapene skal behandle kunder som er misfornøyd med antallet avbrudd eller varigheten av disse.

Distriktsenergi er i hovedsak positive til forslagene.

Krav til elektrisitetsmålere

Bakgrunnen for endringsforslagene fra Justervesenet er behovet for å legge til rette for en bedre og mer kostnadseffektiv gjennomføring av nettselskapenes kontroll av el-målere under bruk. I tillegg er det behov for oppdatering i forbindelse med utrulling av AMS-målere.

Distriktsenergi er i hovedsak positive til forslagene.

Endring i forskrift om elsertifikater

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Dette skal fremme utbygging av ny fornybar energi. I høringsnotatet foreslår departementet følgende endringer i forskrift om elsertifikater:

  • Fastsettelse av frist for å søke om elsertifikater i § 6.
  • Ny § 19 a om årlige elsertifikatkvoter. Forslaget omfatter mindre justeringer i kvotene sammenlignet med det som har vært på høring tidligere.
  • En språklig endring i § 12 om perioden for tildeling av elsertifikater, for å presisere at denne er kortere enn femten år for anlegg som blir satt i drift i løpet av 2021.

Distriktsenergi er stort sett positive til endringsforslagene.

Statnetts informasjon om kostnadsutvikling

Statnett publiserte en redegjørelse om selskapets kostnadsutvikling i Årsrapport 2016. NVE ønsker innspill på om redegjørelsen gir en god forståelse av kostnadsutviklingen i Statnett og årsakene til utviklingen. Statnett er (blant annet) ikke underlagt den samme effektivitetsmodellen/benchmarkingen som resten av nettselskapene i Norge.

Distriktsenergi er generelt positive til god oppfølging av kostnadsutviklingen i Statnett fremover.

Eierskap i forsikringsfremmed virksomhet (som nettselskap)

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere om eierbegrensningsregelen for forsikringsforetak i finansforetakslovens § 13-9 bør oppheves. Begrensningen er i dag 15 % eierandel i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet.

Distriktsenergi er positive til at selskaper som f.eks Kommunal Landspensjonskasse (KLP) kan få mulighet til å eie mer enn 15% i nettselskaper, slik de begrenses til i dag. Dette vil innebære flere tilbydere, og antakeligvis en høyere verdisetting av nettselskapene enn i dag.

 

 

01. august 2017