None
Sikkerhet i høysetet DBS har gått norsk elsikkerhet etter i sømmene. Ifølge Arthur Gjengstø, senior manager i BDO, sørger teknisk utvikling for at elsikkerhet fremover blir viktigere og viktigere. Foto: iStock    
Leserinnlegg

DSB inviterer til debatt om elsikkerhet

av Arthur Gjengstø
22. februar 2017
– Fremover er det ingen grunn til å tenke at verken elsikkerhet eller forsyningssikkerhet vil bli mindre viktig, skriver Arthur Gjengstø, senior manager i BDO. I en fersk utredning setter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) søkelys på nye utfordringer. Her redegjør Gjengstø for utvalgets konklusjoner.

Arthur Gjengstø

Arthur Gjengstø er tidligere mangeårig leder av beredskapsseksjonen i NVE, og nå direktør med ansvar for sikkerhet og beredskap i PwC Norge.

Elsikkerhet handler om å verne liv, helse og materielle verdier mot fare som følge av feil i elektriske anlegg eller utstyr. Nasjonalt har DSB et overordnet ansvar, og i et prosjekt har DSB nå gjennomgått eget forvaltningsområde, og beskrevet utfordringer og endringsbehov. Nedenfor presenterer jeg noen hovedtrekk fra prosjektet.

En stolt arv

Distribusjon og produksjon av energi skaper arbeidsplasser, velferd og trygghet. Elektrisitet er samtidig farlig. Mange har arbeidet hardt for at elsikkerheten i Norge i dag er god. Det gjelder DSB og Det lokale elektrisitetstilsyn, men også bransjen generelt, industrien, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og andre kompetansemiljøer. Det står stor respekt av den jobben som er gjort. Antall dødsfall og alvorlige skader har over tid gått ned, men tragiske hendelser skjer fortsatt og samfunnet er sårbart for teknisk havari på elektriske anlegg.

Et grønt skifte

Det investeres massivt i nett og produksjonsanlegg i hele Norge. Vindmølleparker bygges, og det investeres i solceller. Det skjer mye spennende innen lagringsteknologi. Vi får stadig smartere hus og nett. Transportsektoren elektrifiseres. DSB poengterer at elsikkerhet må integreres som et viktig premiss i denne utviklingen. Det er da heller ikke noe som tilsier at det er umulig å forene økt bruk av elektrisitet og innovative løsninger med elsikkerhet.

Elsikkerhet er samfunnsikkerhet

Sikre elektrisk utstyr og anlegg er åpenbart viktig for samfunnssikkerheten – et ansvar som jeg vet at landets nettselskaper også i høyeste grad er seg bevisst. Fremover er det ingen grunn til å tenke at verken elsikkerhet eller forsyningssikkerhet vil bli mindre viktig. Tvert imot fremhever DSB i rapporten sin at NATO anser robust energiforsyning som en grunnpilar i et totalforsvar mot nye sikkerhetspolitiske trusler.

Nullvisjon

Det er verdt å merke seg at DSBs høringsrapport lanserer en null-visjon for elsikkerhet, tilsvarende de vi er kjent med fra transportsektoren. I rapporten begrunnes dette med at det er moralsk og etisk uakseptabelt med dødsfall eller alvorlige skader på grunn av feil på eller feil bruk/montasje av elektriske anlegg eller utstyr.

DSB beskriver samtidig en rekke trender som vil påvirke elsikkerheten fremover. Disse er, kort oppsummert:

 • Endringer innen elektrisitetsproduksjon og forsyning, slik som investeringer i nye anlegg, digitalisering og fjernstyring, og prosumenter.
 • Andre endringer innen energibransjen, slik som strukturendringer og økt risiko for økonomisk kriminalitet.
 • Endringer på forbrukersiden, slik som nye forbruksmønstre, høye effektuttak og økt privatimport av utstyr bestilt over internett.
 • Endrede klimapåkjenninger (som bl.a. vil slite på aldrende utstyr og anlegg).
 • Strukturelle og demografiske endringer i samfunnet, bl.a. økende antall eldre og pleietrengende som vil bli boende hjemme.
 • Utviklingen kan skape økt risiko. Samtidig vil ny teknologi og innovasjonskraft i bransjen også skape nye muligheter og styrke elsikkerheten.

Hovedutfordringer

I møtet med de nye utfordringene beskriver DSB at det er behov for aktiv bruk av ulike virkemidler. Blant annet trekker direktoratets prosjektgruppe frem:

 • Behov for å sikre finansiering av tjenester som i dag ikke er gebyrfinansiert.
 • Behov for å kunne arbeide mer med evalueringer og gransking av alvorlige hendelser.
 • Behov for høyere engasjement innen norm- og regelverksutvikling.
 • Behov for økt tilstedeværelse, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

For å møte behovene fremover foreslås flere endringer i finansieringsmodellen. DSB flagger videre en ambisjon om økt samhandling mellom myndigheter, bransje og andre kompetansemiljøer, blant annet for å forebygge arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet og styrke elsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Uavhengig av dette anbefaler prosjektet at det tas initiativ til en helhetlig gjennomgang av grenseflater, samt oppgave- og ansvarsfordeling knyttet til elsikkerhetsforvaltningen.

Krafttak

DSB varsler et krafttak for å heve nødstrømberedskapen i samfunnet.
Tilsyn vil fortsatt stå sentralt, men direktoratet viser samtidig til et behov for å videreutvikle tilsynsvirksomheten. Risikobasert tilsyn er et stikkord her.

Parallelt redegjør prosjektet for alternative organisasjonsmodeller for direktoratets virksomhet på fagområdet. I samsvar med kravene til samfunnsøkonomiske analyser har prosjektet beskrevet tre mulige tenkbare alternativer – ut over dagens organisering - for å illustrere fordeler og ulemper ved vidt forskjellige måter å organisere virksomheten på.

 • Alternativ 1: Effektivisering innenfor dagens struktur
 • Alternativ 2: Regionale kompetansemiljøer
 • Alternativ 3: Samling av ressursene

Styrking

Et viktig premiss i tilnærmingen er at man legger gjeldende budsjettramme til grunn. For hver av modellene er det videre lagt inn ulike forutsetninger som knytter seg til både organisering av virksomheten, faglige prioriteringer og muligheter for å omdisponere ressurser til andre formål/virkemidler enn i dag. I arbeidet er det lagt inn ulikheter mellom konseptene for best mulig å illustrere forskjellige tilnærminger, og nytte og ulemper ved disse. I oppfølgingen av prosjektet påpeker samtidig prosjektgruppen at det vil være relevant å se på hvordan elementer fra ulike konsepter kan settes sammen.


Det tas også til orde for en gjennomgang av forskriften som regulerer DLE, og en generell styrking av direktoratets oppfølging av delegerte oppgaver innen elsikkerhetsområdet.

Med prosjektet og rapporten har DSB redegjort grunding for status på sitt eget forvaltningsområde. DSB inviterer samtidig til innspill og debatt, og fortjener ros for det.

 

22. februar 2017