None
Politikk

Klare oppfordringer til regjeringen

av Redaksjonen
13. februar 2017
Defo fokuserer på næringsmuligheter og grønn energi i sitt innspill til vårens industrimelding.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Defo ser frem til den nye industrimeldingen (vår 2017) med stor interesse. Vi mener meldingen bør legge vekt på sammenhengen mellom klima, energi og industripolitikk. I skjæringspunktet mellom energi, IT og tjenesteytende næringer ligger det etter vårt skjønn et stort potensiale for industriutvikling.

I Defos innspill til industrimeldingen legger vi vekt på følgende punkter:

Ny og eksisterende kraftproduksjon

Det er viktig at vi utnytter de gode forholdene vi har for kraftproduksjon i Norge. Vi mener derfor at vannkraft fremdeles bør være bærebjelken for fremtidig energiproduksjon her til lands.
Vi tror samtidig at det ligger et stort uforløst potensiale for videre utbygging av vind-, sol- og bølgekraft i Norge. For å få realisert dette potensialet bør det generelle skattetrykket på fornybar kraftproduksjon senkes.

Rettferdig og lønnsomt

Det bør være lønnsomt for industrien å ligge i nærhet av kraftproduksjon. Kortreist kraft burde kompenseres for gjennom lavere nettariffer.
Det er et paradoks at Oslo, der det ikke produseres en eneste kWh, har landets laveste nettleie, mens man i gjennomsnitt har en høyere nettleie der hvor kraften produseres.
Det er vanligvis enighet om at de som bor i områder med store naturressurser skal ha noen fordeler for å kompensere for ulemper ved utvinning av ressursene. I tariffordningen er dette prinsippet snudd på hodet. Vi stiller spørsmål ved om dette er formålstjenlig, og om det er rettferdig.

Klare mål for transportsektoren

Defo etterlyser klare tiltak og mål for elektrifiseringen av transportnæringen. Defo mener Norge er godt rustet til å gjøre transportsektoren mer elektrisk.

Dette bør kunne gjennomføres på en rimelig og effektiv måte. Det må også klargjøres hvem som skal ta regningen for nettkostnader forbundet med dette.

Slik Defo ser det er det viktig at kostnadene ikke veltes over på de lokale kundene.

Hydrogen kan bli viktig

Hydrogen kan fremstilles med fornybare energikilder som vann, vind og bølgekraft. Vi tror derfor at Norge har gode forutsetninger for å være et land som ligger helt i front når det gjelder utvikling av arbeidsplasser knyttet til hydrogenproduksjon.

Ta kraften i bruk!

Defo etterlyser også en plan og klare mål for hvordan vi skal ta kraften i bruk, slik det med rette ble tatt til orde for i energimeldingen.

Hvordan vi kan etablere ny industri i tilknytning til bruk av fornybar energiproduksjon bør konkretiseres. Her bør det spesifikt ses på muligheter for etablering av datasentre i Norge. I den anledning er utbygging av fiber svært viktig.

Digitalisering

For at Norge skal henge med (og helst ha en ledende rolle i) digitaliseringen, må det satses på videre utbygging av mørk fiber.
Dette gir mange muligheter (blant annet innen velferdsteknologi) som vil kunne spare samfunnet for store beløp i fremtiden.

Vil du vite mer? Les hele høringsnotatet her
13. februar 2017