KLAR OPPFORDRING Det er viktig at NVE gir nettselskapene forutsigbare rammebetingelser, skriver Halvard Fjeldvær.    
Leder

Vi trenger forutsigbarhet

av Halvard Fjeldvær
01. februar 2017
Nettselskapene overvåkes og prøves av myndighetene, men monopolreguleringen må også være forutsigbar.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Forutberegnelighet er nødvendig når det investeres med tidshorisonter som strekker seg mye lenger enn mange statsråder og NVE-sjefers tilnærminger til hvordan reguleringen bør være. Nettreguleringen av nettmonopolene er stadig gjenstand for endringer. Regulering er aldri perfekt, og det er naturlig å gjøre endringer fra tid til annen. Men i dette bildet er det viktig at myndighetene har respekt for at endring i reguleringen ofte innebærer omfordeling av inntekter. Det betyr at det som var riktig fordeling av inntekter før endringen ikke er det lenger, og at noen selskaper blir mer eller mindre effektive, uten å ha foretatt seg noen ting.

Av hensyn til selskapenes berettigede behov for forutsigbarhet rundt investeringer, som gjøres for mange tiår av gangen, bør endringene ikke være for store. Og svingningene i inntektsgrunnlaget bør ikke variere for mye fra et år til et annet, slik de tidvis gjør i dag.

Endres NVE-renten?

Nå har NVE varslet at de skal se på den såkalte NVE-renten, eller referanserenten. Størrelsen på referanserenten er en avgjørende faktor for at nettselskapene skal kunne gjøre jobben sin skikkelig. En økt rente vil være gunstig for inntektsgrunnlaget, mens en redusert rente vil virke negativt. Fra vår side ber vi om at NVE ikke endrer renten.

Dette er nødvendig for å tiltrekke seg nødvendig kapital under nye rammebetingelser i finansmarkedene i årene fremover. Vesentlige endringer i dagens modell vil oppfattes som svært negativt av investorer i obligasjonsmarkedet, og vil kunne øke lånekostnaden for hele bransjen.

I sin tilnærming til NVE-renten legger NVE til grunn at de ønsker «en langsiktig, stabil og forutsigbar referanserente, som er tilpasset finansmarkedene». Det gjør Defo også. Med det som bakgrunn er det viktig å ta med i betraktningen at rentene nå er kunstig lave, som følge av massive pengepolitiske stimulanser fra den Europeiske Sentralbanken, og at det er mulig at disse tiltakene kan bli reversert i 2017. Det trengs med andre ord en modell som er robust over en lengre periode, slik at man ikke får tilstander som likner de man hadde før 2013, da regulert avkastning var for lav til å dekke lånekostnader og gi tilfredsstillende avkastning på egenkapital.

Det er ingen superprofitt blant landets nettselskaper

Det er verdt å merke seg at tre av fire selskaper får lavere avkastning enn NVEs referanserente i dag. Andelen har økt senere år, og en lavere referanserente vil redusere de fleste nettselskapers evne til å finansiere nødvendige investeringer.

Metodikken en velger må gi langsiktige signaler. Dersom NVE justerer metodikken for å gjenspeile det kortsiktige situasjonsbildet, øker risikoen for nettbransjen. Nettbransjen må premieres for dette, gjennom en økning i renten. En metodikk som baserer seg på å endre på parameterne, basert på kortvarige utviklingstrekk, er uheldig i en bransje med betydelig behov for langsiktighet – særlig i en periode der bransjen må investere kraftig. Dette gjelder endringer i NVE-renten og enhver annen endring av større betydning i NVEs monopolregulering av bransjen. Det er verdt å minne om at det ikke er noen superprofitt blant landets nettselskaper.

NVEs reguleringsmodell er blitt tøffere

NVEs reguleringsmodell er blitt tøffere, og nettselskapene er svært opptatt av å ikke investere mer enn nødvendig. I praksis må det spares penger og drives enda mer effektivt enn før for kunne beholde dagens avkastning på investert nettkapital.

Det er også verdt å merke seg at NVE har vedtatt å redusere nettselskapenes minimumsavkastning fra to til null prosent. For de nettselskapene som ble påvirket av endringen, økte finansieringskostnadene.

Det er av avgjørende betydning for landets nettselskaper at de får operere under et reguleringsregime med forutsigbare rammebetingelser. Mange av nettselskapene fikk en betydelig nedgang i inntektsrammen fra 2016-2017, og en reduksjon av renten vil ytterligere forsterke en negativ trend for økonomien til landets nettselskaper. Dette til tross for at rammen for 2018 er forventet å øke noe. Vi gjentar således vår innledende oppfordring om at NVE nå ikke roter med rammebetingelsene og justerer ned NVE-renten i kommende femårsperiode.

 

01. februar 2017