None
Foto: istockphoto    
Leder

EU regler ikke til hinder for lik nettleie

av Knut Lockert
23. november 2017
Einar Westre i Energi Norge påstår i Europower 16. november at EU-regler står i veien for lik nettleie. Påstanden er feil. Distriktsenergi tror dette først og fremst er et uttrykk for Westre og Energi Norges syn på lik nettleie. De vil ikke ha det. Vi vil ha det.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Påstanden er at lik nettleie er ulovlig fordi prisene ikke reflekterer de underliggende kostnadene og dermed ikke er i tråd med EUs regelverk på dette området. Det er mye å si om dette. Men om Westre skulle ha rett i sin påstand så ryker det meste av dagens tariffering i Norge. 

Sentralnettariffen er et spleiselag, der utgangspunktet er lik pris.  Produsentene betaler lik pris og industrien har egne ordninger, der tariffen i stor grad er politisk bestemt. Ja, vi har marginaltapsberegninger i dette systemet, uten at det på noen måte utligner de underliggende kostnadene. Og vi utelukker ikke at man kan ha en lik nettleie som for produsentene og justere for et marginaltapsledd i en eller annen form.  Det vil i så fall treffe generelt inn i nettet og ikke følge hvilken netteier som eier nettet.  

Dersom en politisk bestemt nettleie er ulovlig, er lik pris i et konsesjonsområde også ulovlig

Netteierne i Norge har den samme prisen innenfor sitt nettområde og ved fusjoner innføres lik pris i hele det nye området.  

Når Norgesnett kjøper Gauldal nett og utjevner tariffen mellom områdene Fredrikstad og Gauldal, så bør dette i følge Westres tilnærming ikke være lov, for det gjenspeiler ikke de underliggende kostnadene. Det er klart det er lov. Det er ikke noe annet politikerne gjør om de vedtar en felles tariff i Norge.  

Dagens regjering ønsker fusjoner som virkemiddel for lik pris i Norge. NVE likeså. Hver gang et selskap slår seg sammen med et annet får vi lik pris. Det er ingen forskjeller i prisene som reflekterer de underliggende kostnadene her.  

EU kommer ikke til å bry seg

Så litt om regelverket fra EU. Utgangspunktet til Westre og EU skjønner vi, men han nevnte ikke at det også følger av vinterpakken i forslaget til endring av elmarkedsforordningen at medlemsstatene ikke skal være forhindret "from applying mechanisms to ensure that network access charges borne by customers (…) are comparable throughout their territory." 

På godt norsk betyr dette at regelverket ikke er til hinder for at det enkelte land implementerer mekanismer som sikrer at kostnadene er uniforme (sammenlignbare) på nasjonalt nivå. 

Det samme fremgår av grensehandelsforordningen som Westre viser til, der det er referert til at direktivet ikke skal hindre at en medlemsstat implementerer mekanismer som sikrer at "network access charges borne by consumers (“load") are uniform throughout their territory". 

Selskapene skal uansett tariffmodell jages på effektivitet

Likere tariffer er selvfølgelig ikke til hinder for at selskapene skal jages på effektivitet som i dag. Blir man mindre effektiv i forhold til andre selskaper går inntektene ned og vice verca. Slik vil det også være om vi har en annen tilnærming på fakturering av kunden. Og slik må det være.

I dag er nettleien i Norge høyest i Sogn og Fjordane og billigst i Oslo.  Sogn og Fjordane er et område som flommer over av kraftproduksjon, og i Oslo produseres det knapt nok en kWh. Skulle EU være til hinder for at vi i Norge bestemmer oss for å justere på dette? Neppe. 

Det blir like eller likere tariffer i Norge om politikerne vil.

23. november 2017