None
Gudbrandsdalen: Undersøkelser gjort av Adapt Consulting viser at Gudbrandsdalen Energi er en av Defos mest innovasjonsivrige medlemsbedrifter. Foto: iStock    
Teknologi

Defos medlemmer forsker for fremtiden

av Redaksjonen
18. januar 2017
Defos medlemmer er drivere på forskningsfronten. Små- og mellomstore distriktsbedrifter har store ambisjoner.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I 2015 var 29 % av Defos medlemsbedrifter involvert i et eller flere forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Det viser «Verdiskaping i små- og mellomstore energiselskaper, herunder deres bidrag til det grønne skiftet», et notat utarbeidet av konsulentbyrået Adapt Consulting for Defo.

Ved å se nøye på små- og mellomstore energibedrifters arbeid, tok notatet sikte på å nyansere Energi Norge-rapporten «Verdiskaping i den norske fornybarnæringen» fra april 2016. Notatet ble presentert i oktober 2016.

En av hovedkonklusjonene i notatet, som er basert på dybdeintervjuer med flere av Defos medlemsbedrifter, er at distriktene i aller høyeste grad er med på nyskaping og innovasjon i energisektoren.

NoneUREDNING: Jørgen Festervoll og Adapt Consulting har kartlagt verdiskapning i små- og mellomstore energibedrifter på oppdrag fra Defo.    None

Ulike prosjekter - like ambisjoner

I notatet trekker Adapt Consulting flere selskaper som gjennom deltakelse i flere ulike prosjekter viser en spesielt høy innovasjonsiver. Gudbrandsdalen Energi er partner i fire FoU-prosjekter. Ringerikskraft, Sykkylven Energi og Skjåk Energi er alle involvert i tre FoU-prosjekter hver. Prosjektene sikter seg inn mot ulike problemstillinger de mange selskapene står overfor, fra effektivisering av arbeid med feil- og avbruddsdata til nye smarthusløsninger, smarte tariffer og smarte nett. Sluttbrukerfleksibilitet og bruk av droner til effektivisering av råtekontroll og innsamling av sensordata er også områder det forskes på og jobbes med i distriktene.

Grønne distrikter

Mot slutten av 2015 var totalt 55 FoU-prosjekter godkjent av NVE, fordelt på alle nettnivåer. Med sine 66 medlemmer har Defo en svært stor grad av deltakelse i disse. Viljen til å satse på forskning og utvikling viser at de små- og mellomstore bedriftene er ambisiøse og fremoverlente. Innovasjon og effektivisering bygger opp under det som kanskje er vår tids største samfunnsprosjekt - arbeidet mot «det grønne skiftet».

Fra vår side i Defo ser vi en gryende interesse fra medlemmene når det gjelder FoU, og vi kjenner til flere ferske søknader på FoU-midler til spennende prosjekter initiert av Defo-medlemmer, sier Knut Lockert, daglig leder i Defo.


Les hele rapporten her

18. januar 2017