None
Leder

Komitéhøring - Innspill til energimeldingen

av Knut Lockert
10. mai 2016
Regjeringens energimelding gir en bra oppsummering og status over kraftmarkedet frem til i dag, og vi støtter opp om tanken om at vannkraft vil være bærebjelken for fremtidig energiproduksjon i Norge.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Defo har med stor interesse lest den nye energimeldingen fra Regjeringen. Vårt hovedinntrykk er at meldingen gir en god og riktig tilnærming til kraftbransjen og vi støtter opp om at vannkraften blir trukket frem som bærebjelken for fremtidig energiproduksjon i Norge.  Dette er noe av det som presenteres for energi- og miljøkomiteen fra Defo i dag i høringen om energimeldingen.

Tør ikke tenke fremover

En ting er å beskrive dagens situasjon. Noe ganske annet er det å spå om framtiden. Dette er en utfordring for oss alle, dog vet vi at framtiden vil by på store forandringer. Derfor kunne meldingen etter vår oppfatning, vært noe mer offensiv hva framtiden gjelder. Eksempelvis så er det all grunn til å mene at vi vil få flere plusshus og vi vil få en kombinasjon med sol og batterier. Det vi ikke vet er omfanget av dette og betydningen for investeringer i nett. Vil vi om 20 år snu oss og mene at milliardene som nå investeres i nett på alle nettnivå, var i overkant? Defo har ikke svaret på dette, og det er kraftbransjen selv som må ta jobben med å forme framtiden sammen med andre aktører. 

Likevel sett utenfra kan man få et inntrykk av at den etablerte kraftbransjen og den «nye» representert ved solkraftaktører og batterileverandører befinner seg i to verdener. Vi synes det hadde vært spennende om meldingen trakk i retning av å forene disse miljøene. Defo tror således at meldingen hadde vært tjent med, å stille flere spørsmål om de framtidige utfordringer.

Vi er enige med de som sier at det er en svakhet ved meldingen at den ikke berører sentrale skattespørsmål for vannkraften. Det burde den gjort og vår tilnærming er at skattetrykket i dag er i overkant høyt.

Meldingen er mangelfull på nettsiden

Energimeldingen er en kraftmelding, langt mer enn en nettmelding. Vi hadde ønsket oss noen klare føringer fra Stortinget også på nettsiden. Det er viktig at myndighetene også for framtiden legger til grunn en inntektsrammemodell, som på den ene siden bidrar til klok og effektiv drift av nettselskapene, samtidig som modellen må, som i dag, underbygge at det er forskjell på å drive nettvirksomhet i grissgrendte strøk og på det å drive nettvirksomhet i de store byene. 

Meldingen bør også gi klare føringer til kraftbransjen, og relevante myndighetsorganer, om at leveringskvaliteten på nettet, skal være tilnærmet lik for alle kunder i Norge. I Defo har vi sett en utvikling der dette tilsynelatende ikke lenger synes like viktig. KILE-ordningen og praktiseringen av den er et slikt eksempel.

Klare mål for elektrifiseringen av transportsektoren

Defo etterlyser klare tiltak og mål for elektrifiseringen av transportnæringen. Defo mener Norge er godt rustet til å elektrifisere transportsektoren. Det handler om å gjøre det på en billig og effektiv måte. Det må i den anledning sees på hvem som skal ta regningen for nettkostnader forbundet med dette. Defos tilnærming er at kostnadene ikke bør veltes over på de lokale kundene. Kan det være aktuelt at dette blir dekket via ENOVA eller Statnetts sentralnettstariff? Vi etterlyser en finansieringsmodell for dette. Det må også konkretiseres både hvor stort volum som skal elektrifiseres samt angi definerte årstall for måloppnåelse for dette.

Defo støtter at ENOVA får klimamål i sitt mandat.

Hydrogen kan bli et viktig supplement til El

Defo ønsker ikke å uttale seg for bombastisk om Hydrogen. Likevel tør vi mene at det kan ligge gode muligheter for Norge til å være i front for utvikling av arbeidsplasser i tilknytning til hydrogenproduksjon. Hydrogen kan bli fremstilt fra fornybare energikilder som vann, vind og bølgekraft og innenfor visse rammer, være med å balansere kraftnettet som utfordres av nettopp ny fornybar kraftproduksjon. Det er klart det må legges til rette for at Norge kan være med på dette.

Konsesjonskraftregimet må bestå

Defo kan være med på å se på utformingen av dagens konsesjonskraftregime. Men vår primære tilnærming er at det et eventuelt utvalg kommer fram til, ikke bør innebære dårligere vilkår for kommunene enn det dagens konsesjonskraftregime gjør. Denne ordningen ble blant annet innført for å gi kommunene og innbyggerne i de kommunene som måtte leve med ulempene, som slike kraftutbygginger forårsaket lokalt, en kompensasjon. Vi tror også kraftbransjen er tjent med en slik ordning, da det er med på å kunne sikre framtidige utbygginger i kommune-Norge med mindre konflikter enn uten slike ordninger.

Ja til avviklingen av ordningen med el-sertifikater

Defo støtter forslaget om å avvikle dagens ordning med el-sertifikater. Defo erfarer at el-sertifikatene har gitt den tiltenkte utbyggingen av fornybar kraft som var bakgrunnen for ordningen. Dette er positivt, men det faller samtidig med en oppbremsing av forbruket av el, noe som gjør at vi har fått en ubalanse mellom produksjon og forbruk.

Defo støtter at en ser på ordningen med opprinnelsesgarantier.

Defo spilte inn i høringen at en i meldingen burde se på ordningen med opprinnelsesgarantier. Ordningen bør fortsette, men den kan gjøres bedre, særlig på kommunikasjonssiden. Følgende ble spilt inn til departementet og herfra siteres følgende som fortsatt er vår tilnærming.

«Energimeldingen bør benyttes som anledning til å få en bedre ordning med opprinnelsesgarantier.  I det minste må en se på hva som kan gjøres for at denne ordningen kan blir mer forståelig for folk flest. Bransjen har en utfordring i kommunikasjonen hver gang NVE legger fram den såkalte energimiksen, der det er salg av opprinnelsesgarantier som er bakgrunnen for denne statistikken. Her skapes det et bilde av at vi har solgt unna vannkraften vår og at den finner noen mystiske veier ut av landet. Nær sagt uten unntak kommer oppslagene om at i Norge bruker vi bare noe vannkraft fordi resten er solgt ut av landet. Her blandes finansielle handel og fysikken. Kraften tar alltid korteste veien. Flott at vi kan selge opprinnelsesgarantier, men vi håper at meldingen kan rydde litt i hva dette handler om. Sannheten er at vi selger unna mer kraft enn det vi forbruker og på den måten bidrar positivt til miljøregnskapet.»

10. mai 2016