None
JULEFERIE Bruk juleferien godt, skriver Knut Lockert. 2017 ligger an til å bli et krevende, men interessant år. Bilde: iStock    
Leder

God jul til alle medlemmer og lesere av defo.no

av Knut Lockert
21. desember 2016
2017 blir et spennende år. Et strategiens år, tror vi, og i den anledning spiller vi inn noen betraktninger som kan være greit å ha med seg over nyttår.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi vet at fremtiden er elektrisk og digital. Vår påstand er at den også er lokal. Dette vel vitende om at myndighetene har bestemt seg for at det er de større selskapene som har livets rett. Regjeringen mener det, flertallet på Stortinget mener det og NVE-sjef Per Sanderud ser ut til å mene det. De største selskapene i bransjen mener det også. Det kan se ut som et rått parti, men vi i Defo ser det ikke slik. Trender er trender, og dette kan komme til å snu. Når ideen om at alt bør være stort og lokalisert i de store byene en dag ikke lenger anses som den store «sannheten», da gjelder det å håpe at det også finnes energiselskaper igjen i distriktene. For hvordan ser det egentlig ut der ute?

Teknologiutviklingen – en framtid med samarbeid

Jo, skal du klare deg må du henge med på utviklingen. Du må være mer enn fremoverlent, og du må ta de rette avgjørelsene. Mange av de lokale energiverkene møter utfordringene med den digitale fremtiden gjennom samarbeid. Det er smart. Det innebærer at man kan konsentrere seg om kjernevirksomheten, og så tar man utfordringene med digitaliseringen gjennom samarbeid som tjener alle involverte parter. Det deles på utgifter og kompetanse. Smart. Noen går inn i større allianser, mens andre samarbeider med naboen. I tilknytning til dette er flere av de lokale energiverkene i dag blant de fremste både på utrulling av AMS og bruk av nettnytten. Innen leveringskvalitet er de lokale energiverkene blant de beste i klassen, til tross for at mange ligger utfordrende til værmessig og topografisk. Men riktige investeringer over tid, god beredskap og lokalkjent mannskap gjør at mange distriktsverk likevel er blant de fremste i feltet.

Inntektsrammereguleringen - økonomi

Legger man NVE sine effektivitetsmålinger i inntekstrammemodellen til grunn, har det de siste par årene gått i retning av at de større byverkene er mer effektive i gjennomsnitt enn distrikstverkene. Slik vi ser det skyldes dette især to forhold: Rammemodellen tenderer til å favorisere de store, og de lokale energiverkene har ikke vært gode nok til å tilpasse seg modellen. Her har de største vært bedre. Et mål for Defo er å jobbe for at denne tendensen snur og at de lokale energiverkene i gjennomsnitt når bransjenorm (i større grad enn i dag). Her kan det jobbes smartere.

Høyere nettleie

De lokale energiverkenes akilleshæl er at mange har høyere nettleie enn det kundene tilbys av byverkene. Dette betyr at det kan være dyrere å være kunde av et lokalt energiverk enn av de største byverkene, selv om dette slett ikke alltid er tilfellet. Årsaken til en høyere nettleiepris henger sammen med at det er færre kunder tilknyttet nettet, lange strekk og værmessige utfordringer. Uansett, når framtiden skal diskuteres og fusjoner vurderes, vil størrelsen på nettleien i forhold til naboen være et av mange kriterier å vurdere. Defos tilnærming er at det må være opp til energiverkets eiere (som regel kommunen) å vurdere om en eventuell ulempe med høyere nettleie er for stor, eller om ulempen er slik at andre fordeler med å eie og drive energiverket lokalt veier opp for denne. Dette er, med andre ord, ikke noe myndighetene sentralt bør bruke for mye tid på. Regningen betales av innbyggerne i kommunen, ikke Oslo.

Endringer

Vi vet det blir store endringer, og vi tror mange av medlemmene våre vil ta utfordringene og være blant de fremste ambassadørene for bransjen. Vi tror ikke at en situasjon med noen få store selskaper er en god fremtid, hverken for kundene eller for utviklingen av norske energiverk.

Den konkurranseutsatte virksomheten er i farta som aldri før. Kravet til det selskapsmessige skillet betyr at man i større grad enn tidligere ser deler av virksomheten hver for seg. I praksis ser vi at dette, sammen med en forventet digitalisering, har gitt et solid puff til organiseringen på omsetningssiden. Her snakker vi horisontal organisering, som åpenbart gir andre konstellasjoner enn før. Vi forstår at det er åpenbare grunner til å se på organiseringen av omsetningsvirksomheten i selskapene fremover. Men veien videre for omsetningsvirksomheten kan godt se annerledes ut enn for nettet, samt skille seg ut fra den man får for organiseringen av bredbåndsvirksomhet, om man driver med dette. Det ligger i den horisontale organiseringen.

Et spennende år

Vårt ønske for det nye året er likevel at distriktsenergiverkene markerer seg og beviser for hele verden at de har livets rett, og at myndigheter og interessenter ser på hva som skjer med et åpent sinn, ikke med et forutinntatt syn om at framtiden tilhører de store og få. Vi tror at enkelte kan bli overrasket her.

Framtiden er elektrisk, lokal og digital. De lokale energiverkene leverer. Vi skal gjøre vårt beste for at budskapet går hjem hos de som bestemmer.

Bruk juleferien godt. Det blir ikke mindre å gjøre i 2017, men arbeidet blir kanskje enda mer spennende.

God jul og godt nytt år!

21. desember 2016