None
Miljø

– Distriktenes energiverk bidrar til grønn verdiskaping

av Redaksjonen
12. oktober 2016
Ifølge en undersøkelse gjennomført av Adapt Consulting bidrar distriktenes energiverk til det grønne skiftet gjennom ny kraftproduksjon, smarte nett og innovative kundeløsninger.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I april 2016 presenterte Energi Norge rapporten «Verdiskaping i den norske fornybarnæringen» utarbeidet av Thema Consulting.

Av Energi Norges rapport fremgår det åpenbare at fornybarnæringen består av en rekke små og store selskaper spredt rundt om i landet. Likevel baserer rapporten seg utelukkende på intervjuer med ti store energiselskaper og fokuserer på hvordan disse bidrar til grønn verdiskaping gjennom konkrete prosjekter. 

Rapporten til Energi Norge og Thema Consulting underkommuniserer dermed den betydelige verdiskapingen som skjer i små-og mellomstore energiselskaper rundt om i Norge. Defo har derfor bedt Adapt Consulting om å gjennomføre en undersøkelse for å synliggjøre hvordan små- og mellomstore energiselskaper bidrar til både grønn verdiskaping og innovasjon – og dermed utgjør en sentral del av den norske fornybarnæringen.

På NVEs energidager tok vi en prat med Jørgen Festervoll fra Adapt Consulting. Han har ledet arbeidet med å utarbeide rapporten "Verdiskaping i små og mellomstore energiselskaper, og deres bidrag til det grønne skiftet".

Proaktive på tross av og på grunn av sin størrelse

Den norske fornybarnæringen består av en rekke små og store selskaper spredt rundt om i landet. I Adapt Consultings undersøkelse fremgår det at uavhengig av størrelse står energiselskapene overfor de samme utfordringene og mulighetene, herunder ny teknologi, nye aktører og bransjeglidning, nye krav og forventinger fra kunder og endringer i de regulatoriske og politiske rammebetingelsene etc.

Det hevdes til tider at kun stort selskaper kan lykkes i «denne nye verden». Defo deler ikke denne oppfatningen. I dette notatet gis en rekke eksempler på hvordan ulike små- og mellomstore energiverk bidrar til å skape levende og aktive lokalsamfunn og til verdiskapning, håndterer de nye utfordringene, utnytter mulighetene, samarbeider og er proaktive på tross av sin størrelse: 

NoneJørgen Festervold i Adapt Consulting har hatt ansvarelsen for undersøkelsen og utarbeidet notatet "Verdiskaping i små- og mellomstore energiselskaper, herunder deres bidrag til det grønne skiftet.    

Samlet verdiskaping på rundt 7 milliarder

Defos medlemmer har en samlet årlig verdiskaping på rundt 7 milliarder og står for ca. 10 prosent av verdiskapingen. Selskapene har evne til å bli med og bidra til det grønne skiftet, og satser på digitalisering. 

Det kommer stadig nye reguleringer og forskriftskrav. Generelt møter Defo’s medlemmer kravet til AMS, som de fleste andre nye krav og utfordringer, med samarbeid. Innkjøpssamarbeid har eksistert i mange år og gitt disse selskapene gode innkjøpsvilkår. 

De nasjonale kravene til klimagassreduksjoner påvirker også distriktsverkene. Små- og mellomstore energiselskaper har vært aktive på å tilpasse nettene, utrulle ladeinfrastruktur og delta i FoU-prosjekter som ser på viktige problemstillinger for å tilpasse seg fremtiden. 

Gode på samarbeid

Fornybarnæringen står også overfor en raskt teknologisk utvikling. Den nye digitale hverdagen har medført at små og mellomstore selskapene samarbeider (f. eks. Nettalliansen eller Smart Strøm Nordvest) og sikrer seg stordriftsfordeler ved innkjøp og samtidig får tilgang på nødvendig kompetanse og ny teknologi.

Videre er det flere som påpeker at små-/mellomstore selskaper raskere kan «snu seg rundt» og ta beslutninger, noe som blir stadig viktigere etter hvert som endringstakten øker. 

Distriktsverkene vil også i årene som kommer bidra til grønn verdiskaping gjennom ny kraftproduksjon, smarte nett og innovative løsninger for kunden. Gjennom samarbeid med andre selskaper og leverandører om kompetanse, innkjøp og skalafordeler står distriktsverkene godt rustet til å møte fremtiden, samtidig som den lokale forankringen sikrer at den grønne verdiskaping distribueres rundt om i landet.

Les hele notatet fra Adapt Consulting

Icon Last ned Adapt Consultings notat som PDF

 
12. oktober 2016